Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och livsfrågor

Skapad 2020-06-15 10:04 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola F – 9 Religionskunskap
Området handlar om att lära sig etiska modeller som en hjälp att göra olika lösningar på moraliska dilemman. Området ska ge kunskap om etiska begrepp och teoretiska principer för resonemang om etiska dilemman. Likaså kommer du lära dig om livsfrågor och analysera dem utifrån världsreligionerna och sekulärt förhållningssätt.

Innehåll

Etik och livsfrågorVad ska du lära dig?

Området handlar om att lära sig etiska modeller som en hjälp att göra olika lösningar på moraliska dilemman. Området ska ge kunskap om etiska begrepp och teoretiska principer för resonemang om etiska dilemman. Likaså kommer du lära dig om livsfrågor och analysera dem utifrån världsreligionerna och sekulärt förhållningssätt. 

Varför ska du lära dig det?
Området ger utrymme och tid till att reflektera över och diskutera frågor om vad som är viktigt i livet och vad som är värt att sträva efter. Hit hör bland annat frågor om människovärde, den fria viljan, vad händer efter döden och beskaffenhet liksom människans relation till andra levande varelser. 

Hur ska du lära dig det?
Vi kommer variera med genomgångar,  muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. 

Vilket material kommer du använda?
Valda delar av läroboken religionskunskap 7-9 Etik - att söka svar på svåra frågorEtik - att undersöka ansvar och Etik - att söka mening samt nedslag i världsreligionernas kapitel,  filmer från UR, studi.se faktablad, artiklar, genomgångar, uppgifter m.m.

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom att öva på att resonera. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: