Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2020-06-15 10:52 i Tornhagsskolan Linköping
Forntiden
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med människans första historia som kallas för forntiden. Forntiden delas in i olika åldrar: Jägarstenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Innehåll

 

SO, forntiden

Klass: åk 3                                                                                                                                   Termin: HT2020

 

Utdrag ur kursplanen i

Genom undervisningen i ämnet forntiden ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- förstå hur människor hade det under forntiden.

-tolka en tidslinje.

-jämföra och se skillnader mellan olika tidsepoker.

- förstå och resonera kring hur människor har levt i olika tider.

-förstå hur människan har påverkat landskapet och miljön runt omkring oss.

-förklara varför människor har bott på olika platser.

- förstå och kunna använda begrepp om forntiden.

 

Centralt innehåll för kursen: 

När du arbetat klart med detta arbetsområde skall du ha kunskaper om:

 • SO 1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO 1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO 1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO 1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Studiematerial: 

Filmer

Faktaböcker

Bilder

 

 

Arbetssätt: 

- se filmer

- läsa faktatexter på egen hand, parvis och gemensamt.

- samtala och diskutera.

- lyssna på genomgångar.

-Skriva faktatexter, göra bilder och skapande arbeten.

- leta efter fakta på egen hand med hjälp av dator,  i- Pad

 

Bedömning:

- om du kan tidsordna de olika tidsåldrarna.

- hur väl du kan använda ämnesspecifik begrepp och uttryck.

- hur du kan läsa och förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden.

- om du kan redogöra i grova drag för människors levnadsvillkor under de olika tidsepokerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
So matris åk 3 (Forntiden)

------------------------------->
-------------------------------->
-------------------------------->
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bodde på olika ställen/länder.
Du förstår att människor bodde på olika ställen/ länder beroende på hur naturen såg ut.
Du kan beskriva hur naturen och miljön kan påverkade var människor bodde.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor flyttade från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka människorna som flyttat.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttat från en plats till en annan och ge exempel på vad det innebar för de som flyttat.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: