Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En brytningstid i Europa

Skapad 2020-06-15 11:10 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Innan vi studerar Vasatiden är det bra att lära oss mer om de bakgrundshändelser i Europa som ledde till en del stora förändringar i Sverige.

Innehåll

Mål:

 • Att lära sig mer om hur kyrkans världsbild ifrågasätts under 1500-talet.
 • Att lära sig mer om viktiga uppfinningar under samma period.
 • Att lära sig mer om de upptäcktsresor som ägde rum under samma period.
 • Att lära sig mer om reformationen och renässansen.

Innehåll: Gleerups historia 4-6, En brytningstid - En ny världsbild tar form och Reformationen och renässansen.

Tidsperiod: Augusti, september 2020.

Undervisningen sker multimodalt med avsnitten i innehållet samt andra tillgängliga resurser.

Eleverna bedöms både formativt och summativt genom aktivt deltagande i undervisningen och genom muntligt och skriftligt underlag.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
En brytningstid i Europa

En ny värld

Låg
Bra
Utmärkt
En ny världsbild växer fram
Du kan delvis förklara hur en ny världsbild kan växa fram och redogöra för någon av de konsekvenser det medför.
Du kan förklara hur en ny världsbild kan växa fram på ett ganska detaljerat sätt och redogöra för några av de konsekvenser det medför.
Du kan förklara hur en ny världsbild kan växa fram på ett detaljerat sätt och redogöra för några av de konsekvenser det medför. Du kan även resonera kring fördelar och nackdelar med det.
Uppfinningar
Du kan nämna någon av uppfinningarna under den här perioden.
Du kan nämna några av uppfinningarna under den här perioden och vilken betydelse de har haft för hur historien har utvecklats.
Du kan nämna de flesta av uppfinningarna under den här perioden och vilken betydelse de har haft för hur historien har utvecklats. Du kan även resonera kring fördelar och nackdelar med detta.
Upptäcktsresor
Du kan nämna någon av upptäcktsresorna under perioden.
Du kan nämna några av upptäcktsresorna under perioden samt beskriva deras följder för de folk och riken som européerna upptäckte genom enkla resonemang.
Du kan nämna de flesta av upptäcktsresorna under perioden samt beskriva deras följder för de folk och riken som européerna upptäckte genom utvecklade resonemang.

Reformationen och renässansen

Låg
Bra
Utmärkt
Renäsansen som historisk epok
Du kan komma med något enkelt resonemang kring renässansen som tidsperiod och vilken betydelse den har haft för historien.
Du kan komma med några enkla eller utvecklade resonemang kring renässansen som tidsperiod och vilken betydelse den har haft för historien.
Du kan komma med en del utvecklade resonemang kring renässansen som tidsperiod och vilken betydelse den har haft för historien.
Historiska källor
Du kan nämna någon historisk källa från 1500-talet och du kan resonera enkelt om vad man ska tänka på när man arbetar med den.
Du kan nämna några historiska källor från 1500-talet och du kan resonera enkelt eller på ett utvecklat sätt om vad man ska tänka på när man arbetar med den.
Du kan nämna många historiska källor från 1500-talet och du kan resonera på ett utvecklat sätt om vad man ska tänka på när man arbetar med den.
Kyrkans makt
Du kan komma med något enkelt resonemang kring varför kyrkans makt minskade.
Du kan komma med några enkla eller utvecklade resonemang kring varför kyrkans makt minskade.
Du kan komma med några utvecklade resonemang kring varför kyrkans makt minskade och du kan kommentera hur det har påverkat historien.
Reformationen
Du känner till Martin Luther och hans koppling till reformationen.
Du kan förklara begreppet reformationen på ett utvecklat sätt och du kan koppla Martin Luthers roll i detta.
Du kan förklara begreppet reformationen på ett välutvecklat sätt och du kan koppla Martin Luthers roll i detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: