Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 och 5 Samband - Stenkulan

Skapad 2020-06-15 12:25 i Stenkulan Lerum
Grundskola 4 – 5 Matematik

Innehåll

I kunskapsområdet ”Samband och förändring” för årskurs 4 – 6 finns nedanstående punkter där Proportionella samband och koordinatsystem ingår. För elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling kan man också läsa punkterna för årskurs 7 – 9. Punkterna nedan är hämtade från följande delområden: Proportionella samband och procent samt Funktioner, grafer och koordinatsystem.

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om

·       olika proportionella samband t ex att om 5 rosor kostar 40 kr kostar 7 rosor 56 kr

·       att om sambandet mellan andel och helhet är konstant så är sambandet proportionellt
t ex om
 av något kostar 6 kr så kostar    av detta 12 kr

·       ett rätvinkligt koordinatsystems uppbyggnad och vad origo är

·       hur proportionella samband ritas som grafer i första kvadranten i koordinatsystem 

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven

·       känner igen situationer med proportionella samband

·       använder enkla proportionella samband t ex  om 2 hg godis kostar 16 kr kostar 3 hg 24 kr

·       ritar koordinatsystem och graderar axlarna

·       ritar och anger punkter i koordinatsystem

·       läser av och tolkar enkla data från grafer

·       ritar enkla grafer utifrån data i en värdetabell

·       redovisar sina tankar om proportionella samband, koordinatsystem och grafer med olika uttrycksformer t ex med tabeller, bilder, grafer, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa

·       ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om koordinatsystem och proportionella samband

Matriser

Ma
Åk 4 och 5 Generell bedömningsmatris Stenkulan

Visade och dokumenterade förmågor

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
BEGREPP
- Förstå, använda och beskriva matematiska begrepp - Använda olika uttrycksformer - Ha kunskap om samband mellan olika begrepp
• Eleven använder olika begrepp i ..... sammanhang • Eleven beskriver ........ matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer • Eleven ........ på hur några begrepp relaterar till varandra
...välkända... ...godtagbart... ...ger enkla exempel...
...bekanta ...relativt väl... ...ger utvecklade exempel
METODER
- Anpassa metoder till uppgiften/situationen - Genomföra metoder - Välja utvecklingsbara metoder - Använda hjälpmedel
• Eleven väljer och använder metoder med ........ till uppgiften/situationen som ........ utvecklingsbara • Eleven genomför metoder och beräkningar ........
...viss anpassning... ...till viss del är... ...som i huvudsak fungerar...
....relativt god anpassning ...är..... ..som passar för ändamålet...
PROBLEMLÖSNING
- Tolka information - Välja strategier & metoder - Beskriva tillvägagångssätt - Tolka resultat, dra slutsatser och resonera om rimlighet
• Eleven tolkar ..... enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. • Eleven beskriver sitt tillvägagångsätt på ett ........ fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med ........ anpassning till sammanhanget • Eleven väljer ........ strategier och metoder med....anpassning till problemet • Eleven tolkar resultat och drar ........ relevant slutsats • Eleven för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat • Eleven kan .... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...delvis ...i huvudsak... ...viss... ...i huvudsak fungerande... ...viss... ...enkla och till viss del... ...bidra till något ...
...med viss säkerhet ... relativt väl ...förhållandevis god... ...relativt väl fungerande... ...förhållandevis god.. ...utvecklade och relativt väl.... ...ge något....
RESONEMANG
- Ställa och besvara frågor med matematiskt innehåll - Följa, framföra och bemöta matematiska resonemang med motiveringar och argumentationer
• Eleven ställer och besvarar frågor som ........ hör till ämnet matematik på ett....sätt. • Eleven följer och för matematiska resonemang som ........ för resonemanget framåt • Eleven motiverar med ........ matematiska resonemang
...i huvudsak... ...till viss del... ...delvis godtagbara...
....ändamålsenligt ...för... ...utvecklade...
KOMMUNIKATION
- Kvaliteten på beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
• Eleven beskriver och redogör på ett ........ både muntligt och skriftligt. • Eleven använder matematikens uttrycksformer med ........ till sammanhanget
...i huvudsak fungerande sätt... ...viss anpassning...
...ändamålsenligt... ...förhållandevis god...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: