Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Södermalm 2020-2021

Skapad 2020-06-15 13:04 i 133491 Förskolan Fyren Stockholm Södermalm
Förskola
Södermalms projektuppstart,under läsåret 2020-2021kommer förskolan Fyren arbeta med barns möte med naturen "Hållbar framtiden".

Innehåll

                                    

Projektplan Sjöstjärnans

                    

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Arbetslaget har tidigare involverat förskolans familjer genom ett digitalt brev, möte eller lämnat ut en folder för barnens projektuppdrag och nu är det dags att komma igång.  

 Vi började med att samla tankar och idéer med barnen angående den nya projektstaten som handlar om hållbar framtid.

I projektgruppen togs beslutet Vårterminen 2020 att projektet för hela förskolan kommande år skulle gå under rubriken "Hållbar framtid". Tanken bakom projektet var att barnen skulle få en relation till sin närmiljö.

Inför det nya projektet valde vi att skicka med en sommaruppgift hem med barnen. Syftet med sommaruppgiften var att låta föräldrarna vara delaktiga i projektets uppstart genom att  utgå från barnens erfarenheter. Genom sommaruppgiften kunde vi få svar på vad barnen redan hade för erfarenheter men även vad de var intresserade av. Vi fick en bra grund att stå på och skapa ny kunskap kring.

 

Innan uppstarten av projektet ska alla pedagoger värma upp hjärnan och sätta sig in i vad Hållbar framtid betyder .

Innan barnen kommer tillbaka till sina avdelningar efter sommaren kommer pedagogerna förbereda till den nya projekt . På olika sätt försöker vi väcka barnens nyfikenhet och fantasi kring vad som ska komma att hända och och vad de kommer att få möta i det nya projektet.

Det innebär att vi ser barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från barnens förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska och upptäcka sin närmiljö.

Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara på våra förs. pedagogerna strävar efter en verksamhet där barnen ges möjlighet att vara delaktiga och utvecklas. Detta gör vi genom olika aktiviteter där barnen kan uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra. Sjöstjärnan  är en mötesplats för gemensamt lärande som värnar om mångfald, lyssnande, delaktighet och demokrati. Vi strävar efter att barnen ska erbjudas en tillåtande, tilltalande, tillgänglig och stimulerande miljö där de kan uttrycka sig på många sätt och kan hjälpa och lära av varandra.

                                                                                                                                                                                                  

Syfte

är att redan efter sommaren  vara igång med något spännande att utforska tillsammans samt att ha något meningsfullt att mötas kring. Detta "något" kommer att som starta upp förskolans utbildning och det pedagogiska året. Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter.

 

Mål

Skapa förrutsättningar för barn att lära känna sin närmiljö och samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar framtid.

Projektuppdraget blir utgångspunkten för utforskandet, något för både barn som pedagoger att mötas kring. komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

 

 • Ta hand om projektmaterialet från familjerna på den förberedda platsen på förskolan (på ett bord, en hylla eller en dokumentationsvägg)

 • Titta på bilderna tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper. Reflektera tillsammans

 • Vad gör/säger barnen?

 • Vilka reflektioner gör barnen? Barnens tankar, teorier och hypoteser kring bilderna

 • Vad är det barnen fäster sig särskilt vid? Vad återkommer de till?
 • Hur ska våra lärmiljöer se ut och vilket material behöver vi introducera?

 

Arbetssätt:

Ett projekt på Sjöstjärnan utgår från barnens intressen och  där vi tillsammans med barnen gör oss nyfikna på barnens funderingar. Vi  kommer arbeta för att ge barnen verktyg att undersöka sina egna teorier. Under dagen delas barngruppen in i smågrupper utefter intresse och behov. Vår undervisning kommer att förläggas mycket utomhus på våra stora fina gårdar och i närområdet som inbjuder till spännande lekar och forskning.

Barnen ska få möjlighet att förstå hur människan påverkar miljön och hur naturen fungerar. Att är en del av både stad och natur och vi behöver varandra. Vi kommer skapa mötesplatser för små grupper där barnen kan utforska och lära sig nya saker.

 

Vi kommer att gå på "spaning" med barnen och fotografera det ni blir nyfikna på (djur, väderlek, vatten, något som växer...) Dokumentera deras lust och utforskande.

Fånga upp barnens intresse och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta,  planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, projektor mm Låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. Dokumentera i lärloggar och/eller på annat sätt.

Planera in tid för reflektion med barnen. Vilka förkunskaper finns redan hos barnen? Rita gärna en mindmap.

Under september/oktober samlar vi ihop gruppens underlag/dokumentationer/lärloggar. Tolkar och analyserar: Hur, vad, när, vem och varför?

Därefter är det tid för arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning utifrån Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med om i förskolan och få mer kunskap kring? Exempelvis genom en frågeställning - "Hur hittar småkrypen mat i vår stad?"

Använd det Stödmaterial som tillhör perioden Projektuppstart. Er ledning kan hämta den i Södermalms Digitaliseringsnätverk_Team, under Allmänt, Filer, Arbetsbok PoB. I stödmaterialet finns fler utvecklingsfrågor och verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

Bjud in förskolans familjer till dialog kring barnens utforskande, vid terminens föräldramöte.

 

Mer stöd till dig som pedagog:

PROJEKTET HÅLLBAR FRAMTID ska:

skapa förutsättningar för pedagogiska möten och dialoger kring frågor om Hållbar framtid genom det nationella nätverket och de regionala nätverken, sprida och delge nya berättelser om Hållbar framtid, såväl internationellt, som nationellt och regionalt samarbeta med andra i samhället som också verkar för en Hållbar framtid genom att inspireras, lära av och utmana varandra till innovativa idéer och handlingskraft.

Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.

 

Så här använder vi lärloggar: 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

När en Lärlogg för grupp publiceras blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: