Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 6 Algebra och ekvationer Stenkulan

Skapad 2020-06-15 13:17 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 Matematik
Inom detta område arbetar vi med algebra och ekvationer.

Innehåll

I kunskapsområdet ”Algebra” för årskurs 4-6 finns nedanstående punkter där Algebra ingår.Punkterna nedan är hämtade från följande delområden: Likhetstecknets innebörd och variabelbegreppet, Matematiska mönster och Algebraiska uttryck och ekvationer samt ekvationslösning.

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om

·     att obekanta tal kan betecknas med en symbol t ex en bokstav som kan anta olika värden

·     enkla algebraiska uttryck t ex att 2 + a har olika värde beroende på värdet av a

·     att en bokstav a kan beteckna ett obekant tal med ett bestämt värde som i en ekvation
t ex
2 + a = 12, men också ett godtyckligt tal i ett algebraiskt uttryck som 2 + a

·     olika informella och formella metoder för att lösa enkla ekvationer

·     hur en lösning till en enkel ekvation kan kontrolleras genom prövning t ex att x = 5 är lösning till ekvationen 35/x=7

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven

·     bestämmer värden av obekanta tal i enkla likheter t ex 35 – __ = 8 ; 20 = x +12
8 + 7 = 5 · x ; x – 4 = 18

·     tolkar och skriver språkliga uttryck med symboler t ex två mindre än x skrivs x – 2, dubbelt så mycket som x skrivs 2 · x, 2 x

·     konstruerar egna mönster i talföljer och geometriska mönster

·     beskriver mönster i talföljder och geometriska mönster generellt med ord, bild eller symboler

·     beräknar värdet av ett enkelt uttryck t ex värdet av a + 7a = 6 eller a = 9

·     beskriver enkla uttryck t ex omkretsen av en kvadrat med sidan x t ex x + x + x + x , 4 ∙ x , 4 x

·     använder olika informella metoder för att lösa enkla ekvationer t ex ”övertäckning”

·     redovisar sina tankar om obekanta tal, mönster i talföljder och geometriska mönster, algebraiska uttryck och ekvationer med olika uttrycksformer t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa

·     ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang i algebra

Utifrån detta underlag tillsammans med ett urval av aspekter från bedömningsmatrisen görs lärardokumentation och självbedömning. 

Matriser

Ma
Åk 6 Generell bedömningsmatris Stenkulan

Visade och dokumenterade förmågor

På väg
E
C
A
BEGREPP
- Förstå, använda och beskriva matematiska begrepp - Använda olika uttrycksformer - Ha kunskap om samband mellan olika begrepp
• Eleven använder olika begrepp i ..... sammanhang • Eleven beskriver ........ matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer • Eleven ........ på hur några begrepp relaterar till varandra
...välkända... ...godtagbart... ...ger enkla exempel...
...bekanta ...relativt väl... ...ger utvecklade exempel
....nya ....väl ...väl utvecklade exempel
METODER
- Anpassa metoder till uppgiften/situationen - Genomföra metoder - Välja utvecklingsbara metoder - Använda hjälpmedel
• Eleven väljer och använder metoder med ........ till uppgiften/situationen som ........ utvecklingsbara • Eleven genomför metoder och beräkningar ........
...viss anpassning... ...till viss del är... ...som i huvudsak fungerar...
....relativt god anpassning ...är..... ..som passar för ändamålet...
...god anpassning ... är generella.... ... som passar för ändamålet och är effektiva.
PROBLEMLÖSNING
- Tolka information - Välja strategier & metoder - Beskriva tillvägagångssätt - Tolka resultat, dra slutsatser och resonera om rimlighet
• Eleven tolkar ..... enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. • Eleven beskriver sitt tillvägagångsätt på ett ........ fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med ........ anpassning till sammanhanget • Eleven väljer ........ strategier och metoder med....anpassning till problemet • Eleven tolkar resultat och drar ........ relevant slutsats • Eleven för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat • Eleven kan .... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...delvis ...i huvudsak... ...viss... ...i huvudsak fungerande... ...viss... ...enkla och till viss del... ...bidra till något ...
...med viss säkerhet ... relativt väl ...förhållandevis god... ...relativt väl fungerande... ...förhållandevis god.. ...utvecklade och relativt väl.... ...ge något....
..... med säkerhet... .... väl... ...god.... .....väl fungerande... ...god.... ... välutvecklade och väl under ...ge några...
RESONEMANG
- Ställa och besvara frågor med matematiskt innehåll - Följa, framföra och bemöta matematiska resonemang med motiveringar och argumentationer
• Eleven ställer och besvarar frågor som ........ hör till ämnet matematik på ett....sätt. • Eleven följer och för matematiska resonemang som ........ för resonemanget framåt • Eleven motiverar med ........ matematiska resonemang
...i huvudsak... ...till viss del... ...delvis godtagbara...
....ändamålsenligt ...för... ...utvecklade...
...ändamålsenligt och effektivt... ....för och fördjupar eller breddar... ...välutvecklade...
KOMMUNIKATION
- Kvaliteten på beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
• Eleven beskriver och redogör på ett ........ både muntligt och skriftligt. • Eleven använder matematikens uttrycksformer med ........ till sammanhanget
...i huvudsak fungerande sätt... ...viss anpassning...
...ändamålsenligt... ...förhållandevis god...
...ändamålsenlig och effektivt... ..god...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: