Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska. På väg med språket: Lärgrupp Åldersblandad undervisning HT 20

Skapad 2020-06-15 14:07 i Modersmålsenheten Österåker
Kungsbacka kommuns gemensamma pedagogiska planeringsmall för grundskolan
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Människor har alltid rest och rört på sig. Med detta tema har eleverna möjlighet att resa och utveckla sitt språk på vägen. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar samt förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Syfte

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal

Centralt Innehåll

 • Centralt innehåll
 •  
 • Ml 7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Ml 7-9
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
 • Ml 7-9
  Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ml 7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Viktiga begrepp

Viktiga begrepp utifrån valda situationer eller resemål.

kunna använda fråge-orden för att få reda på mer information

kunna svara utvecklat

orden som hör till olika platser

Konkretisering av målen

för äldre barn: skriva olika fraser i dialekt på tavlan, diskutera vad de betyder.

sedan börja med att förklara syfte, anknytning till läroplanen och upplägget. Diskussion kring vikten av språket (när man går ut på resa), vilka olika versioner av språket det finns.

 

Det krävs en noga planering och mycket stöttning för att det fungerar

para ihop de som kan mycket med de som inte har så bra muntliga färdigheter

stöd i skriftligt språk för de som är osäkra, högläsning av egna texter

digitalt stöd för de äldre elever så att de kan arbeta självständigt

Arbetssätt

Dessa fem aspekter kan man ta med i det temat man väljer att jobba med:

1 utgångspunkt i situationsbilder, jämföra med Sverige, anknyta till elevers egna erfarenheter och vardag

2 inspelade dialoger som exempel

3 högre krav på mer kunniga elever genom att ha svårare uppgifter i dialogerna

4 läsa en karta, visa någon vägen

5 visa exempel av olika språkvarianter

 

Här är tre möjliga projekt inom denna planering. Välj ett av projekten. Det går inte att genomföra alla tre projekt på samma termin.

Arbeta med fraser

att ha en stor karta över en stad, där det syns en tågstation, restaurang, affär mm. (kan också vara en digital karta där man lägger in textrutor) --> börja med en karta över sovrummet, sedan en karta över en lekplats, sedan en karta över en stad, för att öka svårighetsnivå.

eleverna ska placera ut fraser på rätt ställe

sedan kan man ta fraserna och bygga dialoger

sedan kan man spela upp dialogerna tillsammans. Då kan man prata om uttal och betoning.

För äldre barn kan man ta svårare fraser och ställa högre krav på dialogerna (t.ex. fått fel biljett, fått fel mat, allergisk, krissituation, osv).

Om man vill medvetandegöra eleverna om att det finns olika dialekter kan man göra samma övning med städer från olika länder och på så sätt visa att det finns både skillnader och likheter. På högstadiet kan man gå in den historiska bakgrunden till varför det finns olika språkvarianter.

Metod: yngre barn: cirkelmodellen eller skriva sig till läsning,så att man kan ha stöd i skriftspråket om man tycker det är läskigt att prata

cirkelmodellen och APE/EPA med äldre barn.

Möjlig svårighet: det kan bli svårt att berätta en bra beskrivning som innehåller alla steg som behövs. Övningen kan också bli stel.

 

Resa genom olika länder i språkområdet

undervisningsgruppen åker på resa tillsammans, ska planera resan, boka biljetter, leta upp vad de vill se på olika ställen osv. I denna variant finns det mer fokus på hur man lever i olika länder.

Metod: cirkelmodellen eller EPA med äldre barn

 

Flat Stanley

kan funka bra för barn som är uppvuxna i Sverige och inte vet så mycket om språkområdet

Flat Stanley (från ett land i språkområdet) kommer på besök i Sverige - eleverna ska visa runt honom och förklara olika saker

man kan ta bilder av Stanley på olika ställe och hjälpa honom att utföra olika uppgifter.

man kan visa sitt rum för Stanley, berätta vad man äter, vad man gör under en vecka osv.

Stanley kan berätta om sitt land, då får eleverna information om olika ställen i språkområdet.

 

äldre barn kan resa till Stanleys hemstad och sedan berätta om hur vistelsen var.

äldre barn kan få jämföra Sverige och hemlandet, hur gör man saker här och där? För- och nackdelar?

knyta an till de yngre barnens uppgifter med diskussionsuppgifter om samma ämne

på websidan finns ett kuvert som man kan skicka Stanley i (på lotsas) www.flatstanleybooks.com

Även: flatstanleyproject.com

Metoder: textsamtal för att bygga upp kunskap om Stanley och lära sig att göra bra meningar.

Modeling

 

Elevinflytande

eleverna kan vara med och bestämma vilka resemål de ska jobba med

eleverna får vara med och bestämma formen för slutredovisningen

eleverna kan bestämma om de vill prata inför hela gruppen eller inför några få

ibland kan eleverna välja att presentera skriftligt i stället för muntligt

 

Bedömning

 • kunna föra samtal i olika situationer (på stranden, på stationen, på flygplatsen, på restaurang osv)
 • i samtal kunna uttrycka sina känslor om situationerna
 • kunna använda ett ordförråd som passar till situationerna och känslorna
 • kunna ställa frågor med hjälp av fråge-ord
 • visa medvetenhet om att ord kan betyda olika saker på olika platser

 

 • dokumentationsunderlag under arbetets gång: inspelning
 • eventuellt skriftliga stödunderlag, som t.ex. dialogerna, bilder, serietidning

Slutredovisning

Eleverna kan vara med och bestämma slutredovisningen:

- äldre barn: skriva egna dialoger och spela upp

- broschyr eller reseguide om olika områden/länder

Tid

Kan räcka en hel termin.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9

Matriser

Ml
Kopia av Enhet Flerspråkigt lärande, gemensam pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: