Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet och inflytande

Skapad 2020-06-15 14:19 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola
Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Nuläge

Vi arbetar med barn 2-5 år.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
• förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
• förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
Förskollärare ska ansvara för att varje barn
• får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
Arbetslaget ska
• främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
• respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
• främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
• säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
• förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Syfte 

Att barnen ska kunna påverka sin situation och därmed känna att deras vardag är meningsfull genom delaktighet i utbildningens utformning, samt att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljö. 

Genomförande

Vi uppmuntrar varje barn att våga uttrycka sina åsikter efter sina egna förutsättningar med olika uttrycksformer så som ord, tecken eller gester. Alla barn blir lyssnade till och får därmed inflytande och utrymme i förskolan. Vi pedagoger finns nära barnen i verksamheten och stödjer och uppmuntrar dem att ta ansvar och lösa konflikter. 

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

 Vi utvärderar och reflekterar kontinuerligt

Ansvar  

Arbetslaget

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: