Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi-Kolföreningarnas kemi

Skapad 2020-06-16 16:13 i Folkungaskolan Linköping
Organisk kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
Organisk kemi. Läran om kolets kemi, grunden till livet på jorden. Alla organismers beståndsdelar är i huvudsak olika kombinationer av kol, väte och syre. I detta avsnitt lär vi oss varför det är på det viset.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Kol - finns i flera former som grundämne (diamant, grafit och nya material)

Kolväten (strukturformler & egenskaper)

Mättade och omättade kolväten med dubbel- & trippelbindningar (strukturformler & egenskaper)

Fossila bränslen (Vårt beroende av dem, användning, miljöpåverkan, destillering/raffinering & krackning )

Alkoholer som kemiskt begrepp (strukturformel och egenskaper/användning)

Organiska syror (strukturformel och egenskaper/användning)

Estrar (framställning/reaktionsformel & egenskaper/användning

Begreppet katalysator

Ni ska även kunna: 

  • med hjälp av exempel belysa hur kemisk kunskap har använts för att förbättra våra levnadsvillkor samt beskriva problem som har uppstått i samband med detta
  • resonera om hållbar utveckling, energiomvandlingar och materiens kretslopp
  • genomföra systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • dokumentera undersökningar i skriftliga laborationsrapporter.

 

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Ha genomgångar & diskutera innehållet
Bygga atommodeller
Se på film
Göra undersökningar
Läsa texter
Arbeta med instuderingsfrågor

BOK: Spektrum kemi (helblå) sid 118 - 147

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Diskussioner i klassrummet
Laborationer & tillhörande rapporter
Prov

Uppgifter

  • Prov

  • Prov

  • Ordlista

  • Prov

Matriser

Ke
Pedagogisk planering avsnitt Organisk kemi åk 7 - 9

Når ännu inte kunskapkraven
E
C
A
Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
kan ännu inte skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningark
Eleven kan ännu inte genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Laborerar inte på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och dra slutsatser
Eleven kan ännu inte jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resonera kring undersökningens resultat och ge förslag på förbättringar
Eleven ännu inte föra enkla resonemang kring resultatens rimlighet eller bidra till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom kan eleven ännu inte göra enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Ha kunskaper om kemiska sammanhang och använda kemins begrepp, modeller och teorier
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om kemiska processer och samband
Eleven kan ännu inte föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Resonera om energiomvandlingar och materiens kretslopp
Eleven kan ännu inte undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Resonera om hållbar utveckling
Dessutom kan eleven ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: