Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A HT20

Skapad 2020-06-17 10:28 i Ånestadsskolan Linköping
Matematik utifrån vårt läromedel Favoritmatematik
Grundskola 3 Matematik
Under hösten kommer vi att arbeta i läromedlet Favorit matematik 3A.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

- talen 0-1000

- addition och subtraktion med uppställning

- växling över 0

- uppställning med flera termer

- sambandet addition och multiplikation

- multiplikationstabellerna 1- 9

- kommunikativa lagen vid multiplikation

- multiplicera med 10 och 100

- strategier vid problemlösning

- division

- sambandet division och multiplikation

- prioriteringsregler, skala och proportionalitet

- att förklara hur du har tänkt och jämföra med andras sätt att tänka. När du gör det övar du upp dina förmågor att föra och följa matematiska resonemang, använda matematikens uttrycksformer samt välja och använda matematiska begrepp och metoder.

Hur?

- Arbeta med utgångspunkt i Favoritmatematik.

- Gemensamma genomgångar.

- Matematiska diskussioner

- Arbeta enskilt, i par och i grupp

- Problemlösning

- Färdighetsträning.

- Praktisk/konkret matematik.

- Se film kopplat till innehållet.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion, talfamiljerna.

- använda positionsystemet.

- använda/välja lämpliga strategier och metoder.

- muntligt och skriftligt kunna förklara hur du tänker.

- värdera rimlighet.

- vara aktiv i matematiska diskussioner.

- förstå tallinjen upp till 1000.

- multiplikation och enkel division.

- räkna med öppna utsagor.

- formulera och lösa problem enskilt och i grupp.

- ställa upp algoritmer vid addition, subtraktion och multiplikation.

- förstå och använda kommutativa lagen och prioriteringsregler.

- lösa enklare matematiska problem med stöd av enkla strategier.

- förstå och använda de matematiska begrepp vi jobbat med.

- föra och följa enkla matematiska resonemang.

På vilka sätt sker bedömningen?

- veckans mattekoll

- diagnos 

- skriftligt test

- matematiska diskussioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Bedömningsmatris - Favorit matematik 3A HT20

Kapitel 1 Taluppfattning, addition och subtraktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Taluppfattning talen 0-1000
Jag kan bygga tal som innehåller ental, tiotal och hundratal.
Jag kan dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Jag kan jämföra tal och använda likhetstecken och olikhetstecken. T.ex. 320 > 230
Jag kan fortsätta talföljder från olika tal.
Addition med uppställning, talområde 0-1000
Jag kan med stöd räkna addition med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning och växling.
Jag kan räkna addition med tre termer och med uppställning.
Jag kan räkna addition med uppställning i räknehäfte (Mera Favorit matematik).
Subtraktion med uppställning, talområde 0-1000
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och växling.
Jag kan med stöd räkna subtraktion med uppställning och växla över noll.
Jag kan räkna subtraktion med tre termer med uppställning och växling.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning i räknehäfte (Mera Favorit matetmatik).
Problemlösning, textuppgifter
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja räknesätt som passar för uppgiften.
Jag kan skriva ett matematiskt uttryck utifrån texten och räkna.
Jag kan bedöma om mitt svar är rimligt och skriva svar.

Kapitel 2 Multiplikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sambandet mellan addition och multiplikation
Jag kan skriva additioner och multiplikationer till bilder.
Jag kan skriva en multiplikation med hjälp av en addition.
Jag kan med stöd skriva en multiplikation till en textuppgifter.
Jag kan skriva en multiplikation till en textuppgift.
Multiplikationstabeller
Jag kan räkna de flesta uppgifter i tabellerna 1-5 och tabell 10.
Jag kan räkna alla uppgifter och tabellerna 1-5 och tabell 10.
Jag kan räkna de flesta uppgifter i tabellerna 0-10.
Jag kan räkna alla uppgifter i tabellerna 0-10.
Multiplikation med 10 och 100, kommutativa lagen
Jag kan multiplicera ental med 10 och 100.
Jag kan multiplicera med 10 och 100.
Jag använder kommutativa lagen för att förenkla när jag räknar multiplikation.
Jag använder och kan förklara den kommutativa lagen vid multiplikation.
Problemlösning, textuppgifter
Jag ritar en bild till uppgiften.
Jag kan välja räknesätt som passar och skriva ett uttryck.
Jag kan lösa uppgiften.
Jag kan lösa textuppgiften och förklara hur jag tänkt.

Kapitel 3 Multiplikation, problemlösing och datalogiskt tänkande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Prioriteringsregler
Jag har hört begreppet prioriteringsregler.
Jag vet att man ska räkna uttryck i viss ordning.
Jag använder och räknar enligt prioriteringsregler.
Jag kan skriva ett uttryck utifrån en bild.
Problemlösning, strategier
Jag kan med stöd arbeta med problemlösning.
Jag kan lösa olika problem genom att rita en bild.
Jag kan välja räknesätt som passar.
Jag kan lösa problem, förklara hur jag tänkt och skriva med matematikspråket.
Problemlösning, formulering
Jag kan med stöd berätta och rita hur jag löser uppgiften så att andra förstår min lösning.
Jag kan berätta och rita hur jag löser uppgiften så att andra förstår min lösning.
Jag kan lyssna på andra när de förklarar sin lösning.
Jag kan berätta och rita hur jag löser en uppgift så att andra förstår min lösning. Jag kan förklara varför jag väljer att göra på mitt sätt.
Multiplikation med uppställning
Jag kan med stöd räkna multiplikation med uppställning.
Jag kan räkna multiplikation med uppställning.
Jag kan räkna multiplikation med uppställning och minnessiffra.
Jag kan räkna multiplikation med uppställning och minnessiffra där den ena faktorn är tresiffrig.

Kapitel 4 Division och proportionalitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Division
Jag kan med stöd dela antal lika.
Jag kan med stöd dela så att varje grupp har samma antal.
Jag kan med stöd skriva en division.
Jag kan skriva en division och förstår begreppen täljare, nämnare och kvot.
Division
Jag kan räkna division.
Jag kan räkna division och kontrollera med multiplikation.
Jag kan räkna division med 10.
Jag kan räkna division med rest.
Skala
Jag kan med stöd förminska en bild.
Jag kan förminska en bild.
Jag kan med stöd förstora en bild.
Jag kan förstora en bild.
Proportionalitet
Jag kan med stöd förstå hälften och dubbelt.
Jag förstår att dubbelt innebär en multiplikation med 2 och hälften en division med 2.
Jag förstår olika samband t.ex. fyra gånger så mycket.
Jag kan lösa textuppgifter som inneghåller upgifter med proportionaliet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: