Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forssa förskolor 20/21 Mot diskriminering och kränkande behandling

Skapad 2020-06-29 15:13 i Forssagården Borlänge
Förskola
Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling (Lpfö18).

Innehåll

 Mål:

Att systematiskt dokumentera det förebyggande värdegrundsaarbetet så att inget barn ska behöva utsättas för kränkningar eller diskriminering på förskolan.

Metoder/förhållningssätt:

 Alla kränkningar dokumenteras och lämnas till huvudman. Handlingsplan upprättas vid behov.

All personal skall vara väl insatt i läroplanens grundläggande värden och aktivt arbeta där efter.

All personal skall vara goda förebilder som ska grundas på ICDP (vägledande samspel).

All personal ansvarar för att vägleda barnen i vad som är rätt och fel samt främja barnens språk, samspel, empati, och känslouttryck.

All personal ansvarar för att ha god uppsikt över barnen.

All personal ansvarar för att ha en god dialog med vårdnadshavarna kring barnets välbefinnande och mående.

Kartläggningar av inne och utemiljön för att säkerställa att miljön är trygg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: