👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Pandan 2020/21

Skapad 2020-08-03 12:54 i Rådmannen ULNA Förskolor
Förskola
Vi arbetar med sagan som grund för lärande. Genom att använda en saga får vi på så sätt ett verktyg för att undervisa barnen i fantasin och sagans värld. Där deras upptäckter, inflytande och delaktighet är det vi söker efter. Vårt överhängande mål på förskolan är "Hållbara relationer i en hållbar värld". Våra mål utifrån detta kommer att vara språk och naturvetenskap. I naturvetenskapen inriktar vi oss på teknik genom att jobba med digitalisering, detta tolkar vi in i en hållbar värld.

Innehåll

Nulägesanalys: 

Vi kommer skola in 7 nya barn på Pandan under höstterminen. Vi kommer jobba med att skapa en så bra grund som möjligt så att de nya barnen känner sig trygga. Genom att ta hjälp av de större barnen på Pandan som kan visa och lära ut sina egna erfarenheter. För vi känner att de "gamla" barnen är rutinerade i vår ute och inne miljö. Såsom i förra avdelningsmålen 19/20 ser vi fortfarande ett stort behov av arbeta med språket under höstterminen. 

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte: 

Vikten av att få med vårdnadshavare i inskolning. Deras engagemang och intresse för vår verksamhet leder till att barnen får en tryggare start på förskolan. De ska nu gå från individnivå till gruppnivå, vilket är en långsam process för både barn och pedagog. Det är därför viktigt att från början arbeta med värdegrund, samspel, hur man är mot andra. Vad är andras förväntan på mig? Kanske stora frågor för ett nyfiket litet barn men det är viktigt att veta eftersom det ska föras vidare mot skoltiden. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra. 
• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

Målkriterier 

Det vi vill se:

* skapa en "vi-känsla" för att få en gemenskap i gruppen. 
• betona värdet av andra genom att visa empati. 
• förmåga att samspela och hjälpa andra. 

Målet når vi genom att

• Arbeta nära barnen, tex sitta på golvet där barnen är. 
• Ta del och hjälpa dem att kommunicera, enskilt och med varandra, detta kan även förstärkas genom takk. 
• Aktivt arbete med att alla ska få vara med så mycket som det är möjligt. 
• Dela in barnen i smågrupper för att kunna bemöta varje enskilt barn bättre.
* Jobba med aktiviteter där barnen får inflytande och delaktighet, barnens intressen är det som styr undervisningen. 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: Vi ser att det finns ett behov av att få hjälp med att kommunicera och samspela mellan barnen, vi vill därför lägga fokus på språkliga relationer och känslor. Detta för att skapa en bättre gemenskap och samverkan i barngruppen.

Från förra avdelningsmålen 19/20 känner vi att digital kompetens är någonting som alltid kan uppdateras och förnyas. Vi kommer därför forska ner oss i Naturkunskap, med inriktning teknik. Det anser vi är någonting som både är nyttigt och samtidigt relevant, för både oss pedagoger och barn.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• en möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om samband i omvärlden, för att kunna utmana och stimulera deras intressen. 
• ett samspel att lära sig av varandra, barn-barn och vuxen-barn. 
* förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter, genom bild, form, sång och musik. 
* förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och även skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker.  

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att vi ska göra ett lustfyllt lärande genom att använda sig av takk, sånger och rim och ramsor. 
• Använda oss av naturnära material för att konstruera samt digitala verktyg för att få ut lärandet. 

Målet når vi genom att

• Dela in barnen i smågrupper för att bättre se det enskilda barnet och dess språkbehov.
• Tillgång till material såsom takk eller aktiviteter med sånger och rim och ramsor för att stärka språket.
• Använda sig av appeltv och ipad för att skapa en bredare kommunikation och samspel.
• Arbeta med temat för att förstärka språkutvecklingen. 
* Ge barnen tillgång till material från naturen, såsom att gå till skogen.
* Arbeta med material för att öka deras kunskap inom teknik med hjälp av digitalisering.