👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tornet 20/21

Skapad 2020-08-04 13:12 i Kronvägens förskola Partille
Förskola
Teamplan för verksamhetsåret 2020-2021. Här skriver vi våra månadsrapporter.

Innehåll

Var är vi?

 

Vi kan se att barnens intressen handlar mycket om skapande, berättelser och rollek. Många intresserar sig även för konstruktion. Den senaste tiden har pärlandet tagit stor plats i vår verksamhet och många barn har utvecklat sin förmåga att pärla mer komplicerade mönster.

Vår aktivitetstavla har gjort det synligt vilka av våra miljöer som intresserar barnen. Utifrån detta har vi utvecklat våra lärmiljöer, samt skapat nya. Att miljöerna har blivit mer tillgängliga, utmanande och inspirerande bidrar i sin tur till att barnens intressen utvecklas ytterligare.

Vi ser ett fortsatt intresse för berättelser i gruppen. Detta utifrån att barnen ofta och spontant väljer att gå till vår läshörna och efterfrågar att vi ska läsa för dem. När de leker rollek märker vi att det finns en berättelse med i leken som man följer.

 

Ur vårt perspektiv ser vi ett behov av att fokusera på matematik i gruppen då det inte varit så centralt på Tornet tidigare. Utifrån barnens intressen har vi som målsättning att använda oss av skapandeaktiviteter och berättelser som en del av vår metod i matematikundervisningen. Vi ser hur en ökad förståelse för matematik, matematiska begrepp och mönster har bidragit till barnens utvecklade pärlande. Barnens fortsatta intresse för att pärla allt mer avancerade mönster har även varit drivande i deras nyfikenhet inför ämnet. Barnen reflekterar redan nu kring matematiska begrepp som tex. jämförelsebegrepp och räknar spontant i lek och skapandeaktiviteter. Detta vill vi utveckla genom att ha planerad undervisning med inriktning mot matematik samt att fånga upp och uppmärksamma spontana matematiska lärotillfällen i vardagen.

Vi har under hösten sett ett intresse hos barnen för världen, olika länder, språk, geografi mm. Därför valde vi att fokusera på detta i vår ”julkalender” under december där vi uppmärksammade olika länder i världen. Vi ser också att många barn har visat intresse för vår djurmiljö.

Vart ska vi?

 

De läroplansmål som tydliggör vad vi vill ha in i vår undervisning är:

 

”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.”

”Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.”

Vårt mål är att barnen skall få en fördjupad förståelse för matematik och matematiska begrepp samt ge dem kognitiva redskap för att kunna använda och urskilja matematik i vardagen. Detta innebär till exempel att kunna använda fler begrepp i rätt sammanhang, så som längre/kortare eller bredare/smalare som mer beskrivande alternativ till större/mindre.

Vi planerar att fortsätta att medvetet använda oss av matematiska begrepp och synliggöra matematik i vardagen samt att genomföra planerade undervisningsmoment med fokus på matematik. Vi har som målsättning att barnen även skall lära av och med varandra genom att

reflektera tillsammans vid till exempel vid pärlande och i konstruktionslekar. För att skapa nyfikenhet för ämnet använder vi oss i undervisningen av barnens intressen så som berättande, skapande, rollek och konstruktion.

Eftersom vi har sett intresse hos barnen dels kring världen, dels kring djurmiljöer vill föra samman dem i en ny lärmiljö på avdelningen och arbeta kring detta. I vår ”julkalender” var fokuset mer på det sociala (språk, kultur) och nu vill synliggöra det mer miljömässiga och naturvetenskapliga fokuset på vår omvärld. Vi vill också möjliggöra och utveckla vissa typer av samspelslekar.

Hur gör vi?

 

Vi har delat upp barnen i tre åldershomogena grupper för att skapa mindre sammanhang samt att enklare kunna planera utifrån där barnen befinner sig just nu. Vi kommer att använda oss av grupperna främst under tisdag, onsdag och torsdag då det är då de flesta barn och pedagoger är här. Vi har valt att ha matematik som fokusområde detta läsår. Det är något som skall genomsyra hela verksamheten och är det som främst ligger till grund för de planerade undervisningstillfällen vi har i våra grupper tisdag-torsdag. Vi önskar att ha ett avslutningsprojekt som synliggör och sammanfattar för barnen ämnet som vi jobbat med under terminen men vi är i processen att komma till underfund med hur det ska utformas. Barnens intressen och vårt fokusområde ligger till grund för hur vi utvecklar våra lärmiljöer. Aktivitetstavlan hjälper oss att se vilka miljöer och vilket material barnen söker sig till och vad vi behöver utveckla samt om det är något vi behöver förändra eller tillföra.

För att barnen skall kunna lära av och med varandra behöver vi se till att material finns synligt och tillgängligt. Miljön behöver vara uppbyggd så att ett socialt samspel möjliggörs. Vi som pedagoger behöver till en början finnas tillgängliga och stötta och vi behöver också vara föredömen socialt och visa god kommunikationsförmåga för att visa barnen hur de kan kommunicera med varandra. För att barnen ska bli mer självständiga i sitt skapande behöver visa på olika strategier man kan använda (t.ex vid pärlande).

För att få ihop ”världsmiljön” med ”djurmiljön” har vi valt att flytta djurmiljön in på avdelningen där vi lättare kan skapa en världskarta och få till en trivsammare lärmiljö. Att ha den typen av miljö inne på avdelningen gör det också lättare för oss att vara närvarande i leken och stötta samspelslekar.