Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet, tillit och grupptillhörighet

Skapad 2020-08-07 13:09 i Regnbågen Hedemora
Förskola
Barn och föräldrar ska känna trygghet i att vistas och föra dialog med alla vuxna på förskolan. Barnen ska känna att vi tillgodoser deras unika behov av omsorg och utveckling som grund för allt lärande. Barnen ska känna sig som en del av gruppen och förlita sig på alla vuxna. Barnen ska känna att de har kompisar och får möjlighet för lek och vila.

Innehåll

 • Vi ska arbeta aktivt för att alla barn ska känna sig trygga att få den hjälp och omsorg som de behöver.
 • Vi ska se varje barns möjlighet att utvecklas för det som de visar intresse för.
 • Vi ska ge möjlighet att bli intresserad av olika ämneskunskaper och lägga grund för finmotorik och grovmotorik för att främja lek och lärande. 
 • vi ska arbeta för att främja samarbete mellan förskola och hem genom att skapa förutsättningar för kommunikation och service till föräldrar, men också arbeta på ett nära och förtroendefullt sätt.
 • vi personal ska arbeta utifrån läroplanen och planera utifrån läroplanen för att säkerställa att barnens utbildning och omsorg sker genom vetenskapligt förhållningssätt.
 • Vi ska förändra den pedagogiska miljön kontinuerligt, så att alla barn känner sig trygga och inspirerade till leka och lärande.
 • de didaktiska frågorna ska kontinuerligt användas så att vi analyserar verksamheten fortlöpande för att säkerställa att barn och föräldrars behov tillgodoses och säkra kvalitén.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: