Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Processreflektion 2020/2021, Intraprenaden Adolfsbergs Förskolor

Skapad 2020-08-09 18:43 i Adolfsbergsskolans förskola Örebro
Förskola
Processreflektionsmaterial där pedagoger strukturerat dokumenterar sina pedagogiska processer i arbetet med barnen i förskolan.

Innehåll

                   Intraprenaden Adolfsbergs förskolor                                                                                 

Processreflektion 2020 - 2021

Utomhusmiljöns möjligheter för lek och undervisning

Att undervisa för lek och lärande i vår utomhusmiljö

Under detta läsår fokuserar vi utifrån nedan valda läroplansmål, dess innehåll och med konkreta undervisningsstrukturer gällande förskolans utemiljö.

Allt arbetet dokumenteras under Reflektion - Analys i förskolans Planering för Processreflektion. Där beskriver vi vår process; syfte, tillvägagångssätt, återkoppling samt utvecklingsområden.

Varje avdelning har sin egen process och reflektion samt dokumenterar sitt vidare arbete. Rektor har tillgång till reflektionerna och kan använda sammanställningarna i förskolans kvalitetsrapport.

 

Förskolans uppdrag

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunder för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå ifrån en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Lpfö18

 

Verksamhetsmål 2020 - 2021

Normer och värden

Förskolan ska ge förutsättningar att utveckla;

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Målet uppnås genom att pedagogerna;

 • ges förutsättningar att diskutera innebörden i begreppen samt identifiera ett gemensamt förhållningssätt till ordens betydelse
 • skapar förutsättningar för barnen att mötas i den lilla gruppen där man kan lyssna till varandras tankar
 • använder förhållningssätt som visar på att vi är betydelsefulla för varandra

Utveckling och lärande

Förskolan ska ge förutsättningar att utveckla;

 • sitt lärande genom att erbjuda både flera planerade och spontana undervisningstillfällen på våra gårdar.

Målet uppnås genom att pedagogerna;

 • fler pedagoger tar ansvar för undervisningen på våra gårdar
 • det finns en tydlig struktur och organisation för undervisningen tex vad, när, var och vilka
 • innehållet i utbildningen planeras och utvärderas med hjälp av processreflektionsverktyget
 • skapa en inbjudande miljö, där barnen får möjlighet att undersöka och experimentera
 • process och resultat synliggörs i dokumentation, tex via lärlogg, väggar m.m.

Barns delaktighet och inflytande

Förskolan ska ge förutsättningar att utveckla;

 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Målet uppnås genom att pedagogerna;

 • ger barnen möjligheter att delta vid planering och utvärdering i mindre grupper
 • låter barnen prova sina tankar och idéer samt erfara konsekvenser av sin handling

Förskola - hem

Förskolan ska ge förutsättningar att utveckla;

 • en mer jämlik kvalité på våra förskolor i arbetet gällande lärloggsinlägg och användandet av Unikum

Målet uppnås genom att pedagogerna;

 • delar med sig av sina erfarenheter och visar upp sina arbeten för varandra som bidrar till ett kollegialt lärande
 • ges utbildning

 

 

 • Process

Förskolan har ett processreflekterande arbetssätt, där fokus ligger på processen i varje aktivitet. Innebörden är att varje arbetsområde föregås av en process, ett långsiktigt byggande, gällande insamlande av frågeställningar och intresse hos barngruppen, flertalet strukturerade undervisningssituationer, reflektioner och återkopplingar tillsammans med barnen, reflektioner och analyser tillsammans med kollegor, dokumentationer tillgänglig för barn, vårdnadshavare och pedagoger via väggarna, Unikum och förskolans Planering för Processreflektion.

Frågeställningar som kan finnas inför en process; Vilket intresse visar barnen? Vilket intresse kan vi skapa hos barnen? Vad ser vi i gruppkonstellationerna? Hur ser gruppdynamiken ut? Vilket lärande vill vi se hos barnen? Hur kan vi ta del av deras lärande? Hur vill vi gå tillväga? Struktur? Vilket syfte har vi? Varför anser vi denna process viktig? m.m. Fler frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor till utbildningens pedagogiska processer. 

 • Veckoreflektion

Innebär att 1-2 tim/vecka ges möjligheten för ett arbetslag/avdelning att reflektera tillsammans. Där görs ett nuläge för undervisningen, reflektioner för arbete/organisation inför nästkommande vecka.  

Syftet är att hålla processen igång, göra återkopplingar, ge en återblick vad som pågått samt samla material. 

Frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor inför Veckoreflektion. 

 • Fördjupningsveckor

Innebär att vid fem tillfällen under läsåret får varje arbetslag/avdelning reflektionstid en hel förmiddag. Då görs kortare sammanställningar av process/projekt, vidare arbete, nästa Läroplansmål - arbetsområde identifieras, utvärderingar inom de olika arbetsområden enligt förskolans Utvecklingsplan, planering av bla traditioner, föräldramöten, utvecklingssamtal. 

Syftet är att analysera process/projekt för att kunna säkerställa progression samt upptäcka utvecklingsområden på avdelningsnivå, förskolenivå samt mot vårdnadshavare. Hitta strukturer för likvärdighet vad gäller utvecklingssamtalens innehåll och innehåll till föräldramöte.

Frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor inför Fördjupningsveckor

Augusti - September

 • Inskolning. Observationsfas, insamling av material, tankar, intressen. Inventering av barngrupp. Val av projekt. Projektstart. Frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor till processen

Oktober

 • Förberedelse för utvecklingssamtal och föräldramöte. Frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor inför Utvecklingssamtal samt Stödfrågor inför Föräldramöte.

November

 • Utvärdering av höstens trygghetsarbete samt Normer o Värden. Frågeställningar finns under Uppgift - Stödfrågor till Utvärdering Trygghetsarbete samt läroplansmål Normer o Värden.

December

 • Fokus på Julens traditioner. Frågeställningar finns under Uppgift - Stödfrågor inför Julens traditioner.

Januari

 • Planering inför kommande termin

Välj ut viktiga erfarenheter och analyser ni gjort vid höstens utvärdering, ex strukturens betydelse, vad har varit viktigt för gruppen, när har gruppen blivit "sitt bästa jag", vad har barnen visat intresse för.

Vilka erfarenheter tar ni med er inför planering av vårterminen 2021 med tanke på följande;

Barn/barngrupp

Miljö

Organisation

Förhållningssätt 

Februari

 • Arbete startar inför förskoleklass.

Mars

 • Förberedelser inför Utvecklingssamtal. Frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor inför Utvecklingssamtal.

April

 • Utvärdering av Utvecklingsplanens mål.

Maj

 • Utvärdering av läroplansmålen Barns utveckling o lärande, Barns delaktighet o inflytande samt Förskola - hem. Frågeställningar finns under Uppgifter - Stödfrågor till Utvärdering Utveckling o Lärande, Delaktighet o Inflytande samt Förskola - Hem.
 • Processammanställning och analys. Frågeställningar finns under Uppgifter - Projektsammanställning.
 • En projektsammanställning sker på varje avdelning under maj-juni. Med syfte att skapa överblick samt delge VH. Görs i ett separat dokument. 

Juni

 • Planering inför kommande termin.

Välj ut viktiga erfarenheter och analyser ni gjort vid vårens utvärdering, ex strukturens betydelse, vad har varit viktigt för gruppen, när har gruppen blivit "sitt bästa jag", vad har barnen visat intresse för.

Vilka erfarenheter tar ni med er inför planering av höstterminen 2021 med tanke på följande;

Barn/barngrupp

Miljö

Organisation

Förhållningssätt 

 

Uppgifter

 • Stödfrågor till utbildningens pedagogiska processer

 • Stödfrågor inför Veckoreflektion

 • Stödfrågor inför Fördjupningsveckor

 • Stödfrågor inför Utvecklingssamtal

 • Stödfrågor inför Föräldramöte

 • Stödfrågor till Utvärdering Trygghetsarbete samt läroplansmål Normer o Värden

 • Stödfrågor inför Julens traditioner

 • Stödfrågor till Utvärdering läroplansmål Utveckling o Lärande, Delaktighet o Inflytande samt Förskola - Hem

 • Processammanställning

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: