Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlans pedagogiska planering för inskolning och terminstart 2020

Skapad 2020-08-10 10:24 i Ängsbyns förskola Båstad
Detta är en mall för att vi ska få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart för våra barn utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa"
Förskola
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart utifrån vår vision ”LUST att LÄRA genom LEK”. Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Innehåll

Inskolning och terminstart på Ängsbyns förskola

Vårt syfte är att ge alla en bra start på den nya terminen. Nya barn och familjer introduceras och det bildas nya konstellationer. Nya kontakter skapas för såväl nya som gamla barn då vi-känslan är viktig. Vi arbetar utifrån våra värdeord trygghet, kreativitet, hälsofrämjande och likvärdig, barnkonventionen samt Ängsbyns plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För att skapa en så trivsam miljö som möjligt för alla på förskolan så krävs en god dialog mellan förskola och hem. Vi erbjuder en inskolning för barn och vårdnadshavare. För att ge vårdnadshavarna inblick och delaktighet i verksamheten erbjuder vi olika forum som möten, samtal, föräldraföreningen och vårdnadshavarenkät. Vi använder vår lärplattform Unikum där all information/dokumentation kring barnet och verksamheten delges.

Avdelningens mål:

 1. Trygga barn och vårdnadshavare.
 2. Att alla barn och familjer ska känna sig välkomna, samt att vi har ett bra samarbete mellan hem och förskola som bygger på delaktighet och inflytande.
 3. Skapa förutsättningar för LUST att LÄRA genom LEK.
 4. Skapa ett gemensamt arbetssätt för Humlan och Fjärilen som gynnar barn, vårdnadshavare och pedagoger. 

Målkriterier, det här vill vi se och höra när målet är uppnått:

 1. Vi anpassar vår utbildning utifrån olika intresse och behov.
 2. Öppen kommunikation mellan pedagoger-vårdnadshavare, vårdnadshavare-barn, pedagoger-barn, barn-barn.
 3. Att barnen visar nyfikenhet kring utbildningen.
 4. Pedagogerna skapar en samsyn kring utbildningsinnehållet. 

Förhållningssätt/aktiviteter för att nå målen:

 • Vara nära och synliga både för barn och vårdnadshavare. 
 • Pedagog möter barn och vårdnadshavare vid lämning och hämtning.
 • Vi erbjuder vårdnadshavarmöte, uppföljningssamtal efter inskolning samt lärplattformen Unikum. 
 • Vi arbetar aktivt med dagsschema tillsammans med barnen för att möjliggöra delaktighet. 
 • Vi pedagoger stöttar varje enskilt barn i möten med barn och pedagoger.
 • Pedagogerna på Humlan och Fjärilen har arbetat fram gemensamt dagsschema, sångskatt mm.

Miljö, förutsättningar i material och miljö för att nå målen:

 • Material och miljö anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Tydligt för barnen var materialet finns.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

 • Observation som skrivs i kalendern.
 • Reflektion som skrivs i kalendern
 • Daglig dialog med vårdnadshavarna samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring inskolning och barnets första tid hos oss.
 • Lärlogg.

Ansvarig pedagog:

Arbetslagen för Humlan och Fjärilen.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: