Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i svenska för årskurs 1-3

Skapad 2020-08-10 12:26 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola F – 9
En kort förklaring av hur jag kommer strukturera upp genomgången av skolverkets obligatoriska bedömningsstöd.

Innehåll

Syfte

Sedan 2016 har det funnits ett obligatoriskt bedömningsstöd i svenska för årskurs 1 som vi lärare måste gå igenom med eleverna. Detta är för att skolverket vill att brister eller extra insatser ska sättas in vid läsningen så tidigt som möjligt.

 

Hur

Det jag kommer göra med eleverna är lite olika uppgifter och diagnoser individuellt med eleverna, de kommer vara allt från att säga bokstäverna till att diskutera en text. Det finns tre olika nivåer på de olika uppgifterna, Avstämning A - C. Vi kommer att börja med Avstämning A och sedan gå vidare till B och C. Avstämning C ska vara klara i höstterminen årskurs 3. På vårterminen i årskurs 3 sammanfattas detta i det nationella provet.

 

För vårdnadshavare

 Den här planeringen kommer följa med eleverna till årskurs 3 och jag kommer kryssa i de delar av matrisen (nedanför) som eleverna uppfyller eller behöver öva mer på. Detta är mest för min skull när jag ska strukturera upp det så att varje elev får en likvärdig utbildning.

Matriser

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens läsutveckling

Avstämning A - LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT

Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Behöver träna mer
Uppnår målet
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter
Eleven urskiljer ord i meningar
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter

Avstämning B - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT

Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Behöver träna mer
Uppnår målet
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning
Eleven läser enkla meningar med flyt
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen

Avstämning C - LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT

Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Behöver träna mer
Uppnår målet
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord
Eleven korrigerar sig själv vid behov
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 2)

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: