Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möjligheten Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-10 13:35 i Timmerslätts förskola Partille
Barns delaktighet och inflytande Teamplan, Furulunds förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

 

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

"Förskolan skall sträva efter att ge varje barn förutsättningar till att utveckla intresse och förmågor till att påverka sin situation"

STRATEGIER - Hur gör vi?

  • Alla barnen erbjuds att vara ansvarsbarn. Denna uppgift utvecklas och förändras utefter barnens önskemål.

  • Tillsammans med barnen i storgrupp, smågrupper eller enskilt utforskar och reflekterar kring olika upptäckter, funderingar, lek samt intressen med hjälp av projektorn, Ipad och i samling.

  • Vi uppmuntrar till samarbete i leken och låter barnen själva komma överens om möjliga lösningar, i den utsträckning som det fungerar.

  • Barnen är delaktiga i vår verksamhetsplanering, våra lekmiljöer samt eventuella inköp av material.

Barnen väljer lekar och aktiviteter själva utifrån det som verksamheten erbjuder. Vi strävar efter att ge barnen förutsättningar och verktyg till att lyckas i leken och våra rutiner vilket i sin tur leder till en större valmöjlighet och mer inflytande. 

RESULTAT - Hur blev det?

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

Vi strävar efter att barnen skall få syn på hur verksamheten fungerar och varför vi förhåller oss på ett visst sätt och har vissa regler. Genom att synliggöra detta för barnen så blir det också tydligare vilka ramar de kan vara delaktiga och ha inflytande inom. Det slutgiltiga målet vi strävar efter är att göra barnen så självständiga som möjligt innan de börjar skolan och att kunna problematisera och argumentera för förändring och delaktighet. 

Genom att vara ansvarsbarn så får barnen möjlighet att, med egna ord, förklara vissa delar av verksamheten för sina kompisar vilket förhoppningsvis leder till en större förståelse över deras vardag på förskolan. Vi uppmanar även barnen att vara nyfikna och ställa frågor så att vi kan utforska frågan tillsammans i grupp.

ANALYS - Var är vi?

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

En tydlig struktur och ett gemensamt förhållningssätt där vi kommunicerar med varandra för att sträva efter att alltid förbättra våran verksamhet.

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Dialogen och synliggörandet i arbetslaget om varje individ och hur vi kan påverka utvecklingen hos barnen genom delaktighet och inflytande. 

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

Hur märks det i barngruppen?

Ett större lugn genom medvetenhet, trygghet och den existerande tydligheten 

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: