Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, åk 3

Skapad 2020-08-11 10:05 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
I NO ska vi upptäcka, undersöka och uppleva världen på olika sätt! Vi ska ställa hypoteser och diskutera med varandra. Vet du till exempel varför en pappersboll faller till marken snabbare än ett slätt papper?

Innehåll

Syfte - Varför ska jag lära mig detta?

Du ska få utveckla din förmåga att:

Använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i olika frågor som t ex handlar om miljö, hälsa, teknik och energi.

Genomföra systematiska undersökningar.

Använda NO-begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen, hos människan och i samhället.

Centralt innehåll - Vad ska jag lära mig?

Vi kommer under året att arbeta med:

* kropp och hälsa

* kraft och rörelse

* material och ämnen i vår omgivning

* berättelser om natur och naturvetenskap

* olika lösningar och blandningar

* ljud och ljus

* vatten

* prova olika metoder och arbetssätt

Du kan se kopplingar till läroplanen nedan.

Kunskapskrav enligt läroplanen - Vad ska jag kunna?

Se kopplingar nedan.

Konkretiserade mål:

Du som elev ska kunna:

Kropp och hälsa

Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.

* Du diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Kraft och rörelse - lekplatsfysik

* Du deltar i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse.

Material och ämnen i vår omgivning

* Du ska kunna berätta om olika material, vad de är gjorda av och hur de kan sorteras.

Berättelser om natur och naturvetenskap

* Du deltar i samtal om berättelser och konst som handlar om naturen och människan.

Lösningar och blandningar

* Du kan sortera några olika föremål utifrån olika egenskaper.

* Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

Ljud och ljus

* Du deltar i samtal om ljud och ljus och berätta något dessa båda.

Vatten

* Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

Undersökande arbetssätt

* Du kan ställa en hypotes till en undersökning, d v s tala om vad du tror kommer att hända.

* Du kan beskriva resultatet till en undersökning, d v s tala om vad som händer.

* Du kan dokumentera en undersökning på något sätt, t ex i bild, och sedan kunna använda din dokumentation i samtal.

* Du kan använda några begrepp i samtal om NO, t ex livscykel, miljö, föda, fröspridning, befruktning, pollen, ståndare, pistill,  syre, atomer, molekyler, fast, flytande, gas, avdunstning, kokning, kondensering, stelning, smältning, tyngdpunkt, balans, jämvikt.

Undervisning - Hur ska vi arbeta?

Här kommer vi att fylla på allt eftersom vi har en måldialog med eleverna.

Lekplatsfysik

- Vi gör olika undersökningar på skolgården och i klassrummet. Vi undersöker bland annat friktion, tyngdkraft, tyngdpunkt, balans och stödyta.

- Vi ser på filmer.

- Vi ställer hypoteser och drar slutsatser utifrån våra undersökningar.

Material och dess egenskaper

Mytologi

Lösningar och blandningar

Kropp och hälsa

Ljud och ljus

Vatten

 

 

Bedömning - Hur ska jag visa vad jag lärt mig inom följande områden?

Kraft och rörelse - lekplatsfysik

* Utifrån olika påståenden kommer du att i en liten grupp få diskutera om påståendena är sanna eller falska. Du ska delta i diskussionen så mycket som möjligt och använda dig av relevanta begrepp.

Material och dess egenskaper

Mytologi

Lösningar och blandningar

Kropp och hälsa

Ljud och ljus

Vatten

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Sof, NO, åk 3

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kraft och rörelse
- Du deltar i samtal kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse.
Du kan delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor.
Du kan delta i samtal om observationer kring balans, jämvikt och tyngdpunkt i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor. Du kan även själv beskriva, berätta och förklara något samband som vi observerat kring detta.
Kraft och rörelse
- Du deltar i samtal kring friktion i lek och rörelse.
Du kan delta i samtal om observationer kring friktion i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor.
Du kan delta i samtal om observationer kring friktion i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor. Du kan även själv beskriva, berätta och förklara något samband som vi observerat kring detta.
Kraft och rörelse
- Du deltar i samtal kring tyngdkraft i lek och rörelse.
Du kan delta i samtal om observationer kring tyngdkraft i lek och rörelse, genom att t ex svara på frågor.
Du kan delta i samtal om observationer kring friktion genom att t ex svara på frågor. Du kan även själv beskriva, berätta och förklara något samband som vi observerat kring detta.
Material och ämnen i vår omgivning
- Du sorterar föremål utifrån olika egenskaper.
 • NO   3
Du kan sortera några föremål utifrån ett par av egenskaperna; utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Du kan sortera några föremål utifrån egenskaperna; utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
Material och ämnen i vår omgivning
- Du kan beskriva vad olika föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras.
 • NO   3
Du kan beskriva vad några vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras vid miljöstationen t ex glas, papper och plast.
Du kan beskriva vad flera olika föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras. Du vet att en del material måste sorteras på ett särskilt sätt, t ex farligt avfall och elektronik.
Lösningar och blandningar
- Du kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
Du kan tillsammans i grupp utföra undersökningar med lösningar och blandningar där du arbetar med filtrering eller avdunstning.
Du kan i en problemlösning själv komma på hur du ska separera olika lösningar eller blandningar genom t ex filtrering och/eller avdunstning.
Kropp och hälsa - våra sinnen
-Du kan berätta om våra sinnen.
 • NO   3
Du kan berätta om vilka sinnen vi har och vad vi använder dem till.
Du kan berätta om vilka sinnen vi har och vad vi använder dem till. Du kan också beskriva dina upplevelser av ljus, ljud, smak, temperatur och doft.
Kropp och hälsa - kroppsdelar
- Du kan berätta om några av människans kroppsdelar.
 • NO   3
Du kan namnge några yttre kroppsdelar och ett par inre organ, samt berätta om deras funktion.
Du kan namnge många yttre kroppsdelar och några inre organ, samt berätta om deras funktion. Du kan förklara något om funktionen.
Kropp och hälsa - faktorer som påverkar människors hälsa
- Du deltar i diskussioner som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
Du deltar i diskussioner där du ger något exempel på vad som påverkar din hälsa positivt och negativt. Du kan även förklara hur det påverkar kroppen.
Du deltar i diskussioner där du ger flera exempel på vad som påverkar din hälsa positivt och negativt. Du kan även förklara hur det påverkar kroppen.
Ljud
- Du kan berätta om ljud och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
Du kan berätta enkelt om dina upplevelser av ljud kopplat till undersökningar eller experiment vi gjort med ljud.
Du kan berätta mer utförligt om dina upplevelser av ljud kopplat till undersökningar eller experiment vi gjort med ljud. Du kan även berätta om hur ljud uppkommer, tex genom olika instrument.
Ljus
- Du kan berätta om ljus och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
Du kan berätta enkelt berätta om dina upplevelser av ljus kopplat till undersökningar eller experiment vi gjort med ljus.
Du kan berätta enkelt berätta om dina upplevelser av ljus kopplat till undersökningar eller experiment vi gjort med ljus. Du kan även berätta om hur ögat reagerar vid olika ljus.
Vatten
- Du kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
 • NO   3
Du kan ge exempel på vattnets olika former: fast, flytande och gas.
Du kan ge exempel på vattnets olika former: fast, flytande och gas. Du kan även berätta om övergångarna mellan vattnets olika former (avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning) och koppla det till undersökningar vi har gjort eller till verkligheten.
Undersökningar, fältstudier och observationer
- Du genomför en enkel undersökning, fältstudie eller observation.
 • NO   3
Du kan med stöd av vuxen eller kamrat utföra en enkel fältstudie eller observation.
Resultat av undersökningar
- Du gör jämförelser mellan dina egna och andras resultat i undersökningar.
 • NO   3
Du gör någon jämförelse av dina resultat och andras resultat.
Du jämför dina och andras resultat och för ett resonemang om likheter och skillnader i resultaten.
Dokumentation
- Du kan dokumentera en undersökning med hjälp av olika uttrycksformer.
 • NO   3
Du kan dokumentera en undersökning på ett enkelt sätt i text eller bild och använda dig av din dokumentation i samtal och diskussioner.
Du kan dokumentera en undersökning på ett mer utförligt sätt i text och bild och använda dig av din dokumentation i samtal och diskussioner.
Skönlitteratur, konst och myter
- Du deltar i samtal om skönlitteratur, konst och myter som handlar om naturen.
 • NO   3
Du deltar i samtal kring skönlitteratur, konst och myter som handlar om naturen genom att svara på ställda frågor.
Du deltar i samtal kring skönlitteratur, konst och myter som handlar om naturen genom att svara på ställda frågor. Du kommer även med egna frågeställningar som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: