Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2020-08-12 11:10 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Arbete med kemiförsök Åk 4

Innehåll

Beskrivning av temat

 

I temat Kemiförsök är uppdragen anpassade till kursplanen i kemi för årskurserna 4–6 i Lgr 11. Det ämnesmässiga innehållet kan delas in i tre områden:
Materia har olika egenskaper. Eleverna undersöker de okända ämnena med sina sinnen och genom att blanda dem med vatten. De separerar blandningarna och kategoriserar vissa som lösningar och andra som slamningar. De tränar på att observera lik- heter och skillnader i egenskaper och på att använda olika ord för att beskriva dem.
Tester visar materiens egenskaper. Eleverna undersöker ämnenas kemiska egenskaper genom att tillsätta olika indikatorer och genom att värma dem. De observerar kemiska reaktioner som sker och dokumenterar sina iakttagelser.
Egenskaperna avslöjar okända ämnen. Resultaten sammanfattas och karaktäristiska egenskaper identifieras för vart och ett av ämnena. Eleverna jämför med känd fakta om ämnena och drar slutsatser om vilka ämnena är. Slutligen använder de sina erfarenheter från temat till att själva planera, genomföra och utvärdera en under- sökning av vilka av ämnena som ingår i en blandning.

 

Mål

Kemi – Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll i årskurs 4–6
Temat ger dig som pedagog möjlighet att fokusera på följande moment i kursplanerna:

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.

Kemin i vardagen och samhället

 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Kemins metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: