Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väderlekens förskola, avd Regnbågen, "Gruppen, Leken & Naturen" ht 2020

Skapad 2020-08-13 06:52 i Väderlekens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Väderlekens förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Väderleken betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

 

 

Gruppen & Leken & Naturen

1. Prioriterade Läroplansmål:

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

- Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga.

- Förskolan ska ge varje barn förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

- Förskolan ska ge varje barn förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

2. Planerade insatser

- Gruppstärkande lekar

- Vi jobbar med trygghet, rutiner, gemensamma regler

- Vi delar in barnen i smågrupper där de får skapa relationer och leka med en närvarande, stöttande vuxen.

- Pedagogerna skapar förutsättningar för lek.

- Pedagogerna tar medvetet med sig undervisningen in i leken.

- Vi utforskar djuren och naturen tillsammans med barnen.

- Vi sopsorterar med barnen

 

 

3. Förväntade effekter

- Barnen leker fantasilekar

- Vi ser barnens lärande i leken

- Barnen kan leksignalerna (samförstånd, ömsesidighet, turtagning) och kan samspela med varandra.

- Barnen är trygga hos oss.

- Barnen visar hänsyn till varandra och hjälper varandra.

- Pedagogerna är närvarande och skapar lärtillfällen i vardagen utifrån barnens lek.

- Barnen har erövrat kunskap kring vad olika djur heter, hur de lever, vad de äter.

- Barnen är intresserade av naturen och fenomen i naturen (ex förändringar i naturen vid olika årstider, plaska, hälla vatten, kastanjer ramlar, väder)

- Barnen vet hur och varför vi sopsorterar.

- Barnen är rädda om naturen och djuren

 

4. Metodval

Observartioner, foto, samtal 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: