Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack Läsrummet år 4

Skapad 2020-08-13 09:24 i Blästadsskolan Linköping
Zick Zack Läsrummet år 4
Grundskola 4 – 5 Svenska
Att kunna läsa och verkligen förstå det man läser är en viktig kunskap för att kunna klara sig bra i livet. Överallt möts vi av texter, på tv, i sociala medier, i affären, i tidningar, på sjukhus, i skola och på jobb. Texterna skall berätta saker för oss, informera oss om viktiga saker som hänt, förklara hur saker fungerar, instruera oss hur vi skall göra eller påverka oss att tycka olika saker. Det är därför viktigt att läsa mycket och ofta så man blir en god läsare. Vägen dit kan ibland vara kämpig men när man väl är där är det härligt att leva sig in i en bra bok, lära sig nya saker och förstå och lära sig nya saker! Nu läser vi!!!

Innehåll

I år 4 kommer vi främst använda oss av läromedlet Zick Zack läsrummet för att öka vår läsförmåga. Vi kommer läsa och arbeta med många olika sorters texter. Under detta arbete kommer du:

 • att utveckla din förmåga att läsa & analysera skönlitteratur & andra texter för olika syften
 • att utveckla din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare & sammanhang.
 • att utveckla din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Under arbetsområdet ska  du få lära dig …

 • att förförståelse och förkunskaper av såväl innehåll, ord, begrepp och texttyp är viktiga ingredienser för att kunna läsa och förstå olika typer av texter
 • att syftet med texten avgör hur den är uppbyggd och formulerad
 • läsa olika typer av texter med förståelse och flyt
 • använda olika lässtrategier för att kontrollera sin förståelse och upplevelse
 • utveckla sitt ord- och begreppsförråd
 • att man när man samtalar om texten ökar såväl upplevelsen som förståelsen av texten.

Arbetsätt

Varje vecka kommer vi arbeta med olika texter ur läromedlets kapitel i olika steg. 

 • Före läsningen: Du får förkunskaper och förförståelse genom olika lärarledda övningar – bildpromenader, ord- och begreppsövningar, värderingsövningar, fakta osv.
 • Under läsningen: Klassen/gruppen läser gemensamt olika typer av texter ibland enskilt och ibland i grupp eller helklass. Då tränar vi på på olika lässtrategier (olika sätt att läsa samt strategier för att förstå och kontrollera sin förståelse).
 • Efter läsningen: Klassen får arbeta med läsförståelsefrågor, ibland enskilt, ibland i par/grupp som kontrollerar förståelsen på, mellan och bortom raderna, samt befästa ord- och begreppsförståelsen genom att göra olika typer av övningar.

Du kommer också läsa böcker på egen hand och redovisa dem på olika sätt i en läsdagbok eller genom boksamtal. Periodvis kommer vi även ha olika intensivläsningsperioder då vi exempelvis läser läslistor för att höja den automatiserade läsningen när det gäller att avkoda ord.

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

 • förstå syftet med texten
 • med förståelse och flyt kunna läsa olika typer av texter
 • kunna tolka, värdera och föra resonemang kring innehållet i skönlitteratur och andra texter
 • välja och använda olika lässtrategier och ordförståelse-strategier
 • reflektera kring sin läsning.

Hur eleven ska få visa sina förmågor

 • Eleven visar sina förmågor genom att aktivt delta i läsningen, tillsammans i klassen samtala om texterna (innehåll, syfte, struktur och språkliga drag), samt genom att svara på läsförståelsefrågor – frågor vars svar finns att hämta på, mellan och bortom raderna – och arbeta med olika ord- och begreppsövningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6

Matriser

Sv
Läsa

Läsa

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Jag är på väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Läsa skönlitteratur
T.ex. En saga eller en berättelse.
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa skönlitterära texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Läsa sakprosa
T.ex Faktatext, insändare, nyhetsartiklar,
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen läsa texter. Den vuxne hjälper mig med ord jag inte kan.
Jag kan läsa texter med flyt. Jag läser självständigt.När jag kommer till ett ord jag inte kan läsa ljudar jag.
Jag kan läsa texter med gott flyt. Det betyder att jag läser de flesta ord rätt.
Jag kan läsa texter med mycket gott flyt. Det betyder att jag i stort sett läser alla ord rätt.
Lässtrategier- läsa med flyt
Jag använder olika strategier för att läsa. T ex pekar på varje ord jag läser. Delar upp långa ord, Har en linjal under meningen, läser högt för mig själv,
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrateger när jag läser en text.
Jag använder några lässtrategier när jag läser en text.
Jag kan välja lässtrategi beroende på vilken text jag läser.
Lässtrategier- förstå
Jag använder olika stöd för att minnas vad jag läst. T ex tänka på egna erfarenheter, skapa inre bilder, slå upp ord jag inte förstår, dra slutsatser, tolka och läsa mellan raderna,
 • Sv  E 6
Jag läser alla texter på samma sätt.
Jag använder någon lässtrategi för att förstå den text jag läser.
Jag använder några lässtrategier för att förstå den text jag läser.
Jag kan välja lässtrategi för att förstå beroende på vilken text jag läser.
Läsförståelse
 • Sv  E 6
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning med hjälp av en vuxen.
Jag visar att jag förstått det jag läst genom att göra en enkelt sammanfattning. Jag väljer ut något exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en sammanfattning som innehåller fler detaljer. Jag väljer ut några viktiga exempel från texten.
Jag kan visa att jag förstått det jag läst genom att göra en detaljerad sammanfattning. Jag väljer ut det viktiga från texten.
Läsa mellan raderna
Tolka och dra slutsatser
 • Sv  E 6
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om en del av textens budskap. Jag kan motivera mitt resonemang med något exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap. Jag kan motivera delar av mitt resonemang med exempel från texten.
Jag kan fundera vidare kring texten och uttrycka mina egna tankar och åsikter om textens budskap på ett detaljerat sätt. Jag kan motivera mitt resonemang med exempel från texten.
Beskriva sin läsupplevelse
Prata eller berätta om sin läsning.
 • Sv  E 6
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst.
Jag kan enkelt beskriva hur jag upplever det jag läst och förklara varför.
Jag kan beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge exempel.
Jag kan detaljerat beskriva hur jag upplevt det jag läst, Jag förklarar genom att ge flera exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: