Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska modersmål årskurs 9 Skäggetorpsskolan

Skapad 2020-08-13 09:37 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola F – 9 Modersmål
Vi är superglada att bjuda in er till 9an's modersmålsundervisning! Vi kommer arbeta i två-lärarsystem och det kommer ge oss chansen att kunna hjälpa er att utvecklas både individuellt och i grupp! Vi kommer att ha ett kontinuerligt samarbete med era Sva- lärare och även lärarna i de samhällsorienterande ämnena i ett övergripande samarbete. Vi kommer att starta med Studieteknik i 3 veckor parallellt med Sva-ämnet och vi kommer att hinna testa alla era förmågor i både läsa, tala och skriva! Vi ser framemot två fantastiska och spännande terminer på Skägget! Med vänliga hälsningar, Ousama

Innehåll

 

Syfte

Syftet med undervisningen för ämnet modersmål i den nya kursplanen (Skolverket 2011:87) är att elevernas kunskaper i och om sitt modersmål ska utvecklas. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för lärandet i olika skolämnen. Elevernas ska få möjligheter att utveckla sina kunskaper om kultur och samhällen där modersmålet talas. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar till att utveckla sina kulturella identiteter och göra dem flerspråkiga. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk för att höja sina chanser att lyckas i den svenska skolan.

Mål

Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Genom modersmålsundervisning ska elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärkas. Även forskning betonar att elever som har ett starkt modersmål har högre chanser att lyckas och lära sig nya språk!(Skolverket, tema modersmål 2011).

 

Betydelse

Modersmålet har en enorm betydelse för kunskapsinhämtande i skolan för många barn och utgör ett stöd för utveckling av en trygg etnisk identitet. I rapporten presenteras internationell språkforskning, bland annat två världsledande amerikanska språkforskare Collier och Thomas(1997), vars forskning visar att ett starkt modersmål och ett starkt majoritetsspråk är grundförutsättningar för att eleverna ska lyckas i sina studier. Det stärker självkänsla och ger större lust att lära.

 

                                                   Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 •   Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk

 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kultur och samhälle

 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

 

 

 

Planering HT2020 Modersmål Arabiska

V 36 Studieteknik

V 36 Studieteknik

V37 Studieteknik

V 38 Dikter

V 39 Dikter

V 40 Läsförståelse

V41 Läsförståelse

V 42 Berättarstruktur/Skrivregler

V 43 Berättarstruktur/Skrivregler

V 44 Höstlov

V 45 Samhällskillnader

V 47 Samhällskillnader

V 48 Samhällskillnader

V 49 Muntligt framträdande

V 50 Muntligt framträdande

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • الأخ المنقد Läsförståelse Examination

 • Studieteknik

Matriser

Ml
Förnivåer Modersmål

Nivå 1
Nivå 2
E
C
A
Aspekt 1
Läsa med flyt
Eleven kan till viss del läsa skönlitteratur även om uppehåll och avbrott förekommer i läsningen. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi given av läraren som stödjer läsningen och som blir till stöd vid avkodning och läsförståelse.
Eleven kan till viss del läsa olika texter med flyt. Eleven kan använda sig av någon lässtrategi som stödjer läsningen och hjälper eleven att förstå texters innehåll.
Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Aspekt 2
Läsförståelse
Genom att göra mycket enkla sammanfattningar av enkla texters innehåll visar eleven på en viss förståelse av lästa texter. Eleven kan kommentera något från texten.
Genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll och att kunna peka ut centrala delar av innehållet som är viktigt för att förstå budskapet i texter visar eleven på viss läsförståelse.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Tolka & resonera om budskap
Eleven kan med stöd från läraren och utifrån egna erfarenheter tolka och föra mycket enkla resonemang kring ett tydligt budskap i en läst text.
Eleven kan till viss del utifrån egna erfarenheter tolka och föra ett enkelt resonemang kring ett tydligt budskap i en läst text.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Aspekt 4
Skriva texter Skrivregler
Eleven kan med stöd av läraren skriva någon slags text med i stort sett begripligt innehåll och mycket enkel struktur. I mycket enkla texter kan eleven till viss del använda sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken (punkt, utropstecken, frågetecken) och språkriktighet (meningsbyggnad, ordföljd, ordval).
Eleven kan skriva olika slags texter med i stort sett begripligt innehåll, enkel struktur och till viss del språklig variation. I enkla texter kan eleven till viss del använda sig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet (meningsbyggnad, ordföljd, ordval).
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
Aspekt 5
Beskrivningar & berättarstruktur
Med stöd av läraren kan eleven skriva texter som kännetecknas av mycket enkla beskrivningar eller mycket enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av mycket enkla beskrivningar och mycket enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Aspekt 6
Anpassa innehåll & språk
Eleven kan med stöd av läraren anpassa på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de till viss del är begripliga och fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de till viss del är begripliga och fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Aspekt 7
Resonera om modersmål & svenska
Genom att på ett mycket enkelt sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven berätta om någon likhet eller skillnad mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett enkelt sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett relativt väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Genom att på ett väl fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra välutvecklat och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Aspekt 8
Samtala & diskutera
Eleven kan med ett enkelt vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera bekanta ämnen på ett mycket enkelt sätt.
Eleven kan med enkel kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett mycket enkelt sätt.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Aspekt 9
Fråga & framföra åsikter
I sådana situationer kan eleven ställa enkla frågor och framföra mycket enkla åsikter.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med mycket enkla och till viss del underbyggda argument.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Aspekt 10
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven med stöd av läraren förbereda och genomföra mycket enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med till viss del fungerande struktur, innehåll och språk och någon anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Aspekt 11
Resonera med anknytning till modersmålet
Eleven kan föra mycket enkla resonemang kring några kunskapsområden eller samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra mycket enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Aspekt 12
Jämföra med Sverige & dra slutsatser
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar mycket enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då utvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar utvecklade och underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Eleven gör då välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: