👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Porträtt

Skapad 2020-08-13 11:01 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att lära oss: * att teckna och måla porträtt * att kombinera olika bildmoment för att skapa ett visst innehåll/uttryck. Uppgiften syftar till en ökad visuell förståelse och skaparförmåga. Uppgiften syftar också till att stärka förmågan att iaktta och återge.

Innehåll

Vi tecknar/målar porträtt under hela höstterminen. Vid de tre första lektionstillfällena genomför vi olika övningar för att sedan kunna ta oss an arbetet på ett bra vis. Vi arbetar då främst med att balansera och strukturera bilden genom att med raka, lätta linjer markera upp avstånd och därefter vinklar som vi kan identifiera. Vi bryter ned helheten mot mer detaljerat tecknande och avstånd och vinklar till form.

Vi går igenom generella ansiktsproportioner och lösningar för hur ansiktet kan uppfattas och återges. Vi övar oss efter bildförlagor. Vi gör tänkt porträttering från olika synvinklar.

I nästa moment arbetar vi med det porträtt som blir huvudarbete under resterande termin. Vi väljer ut någon vi vill porträttera. Det kan vara en känd person, kompis, släkting eller en själv. Vi väljer ut eller tar en bild på denne som sedan utgör förlaga för vårt arbete.

Vi tecknar upp porträttet som linjeteckning och arbetar därefter vidare med färg eller svartvit volym/valörteckning.

Lärandemål

  • Att kunna iaktta och återge visuella sinnesuttryck
  • Att kunna identifiera och gestalta karaktär
  • Att kunna strukturera en bildyta för balanserad återgivning
  • Att kunna beskriva form och volym med hjälp av färg och ljus

Vid bedömningen beaktas samtliga möjliga bedömningsgrunder. I denna övning bedöms främst  

  • elevens bildspråk på nivåerna enkelt, utvecklat, väl utvecklat.

  • Elevens arbetsprocess, se nedanstående betygskrav om att utveckla idéer, skapa handlingsalternativ och ompröva sitt arbete.

  • Förmågan att färdigställa bilder på nivåerna delvis genomarbetad, relativt genomarbetad och genomarbetad.

Centralt innehåll

  • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.