Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Awesome 8: Chapter 1 - Go the distance!

Skapad 2020-08-13 11:28 i Berzeliusskolan Linköping
Awesome 8 Chapter 1: Go the distance
Grundskola 8 Engelska
Arbetsområdets tema är resor och ni kommer att få läsa olika texter inom temat, diskutera olika resmål och även göra en reseguide till en stad i ett engelsktalande land.

Innehåll

Kursplan - Engelska

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd undervisning där vi arbetar med:

 • Förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter 
  Genom att delta aktivt i diskussioner kring innehållet i texter och uppgifter visar du din förståelse.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift 
  Detta visar du genom att delta muntligt i diskussioner i par, grupp eller i klassen. 
 • Förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
  Detta visar du i ditt sätt att uttrycka dig i olika texter, muntliga diskussioner och redovisning.
 • Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Du gör en reseguide om ett resmål i ett engelsktalande land.

Vi kommer att läsa olika sorters texter. Kapitlet innehåller bland annat en dialog, utdrag ur en guidebok, en annons, ett brev och en längre essä. Under arbetet kommer ni att få möjlighet att diskutera olika resmål och fundera över varför människor reser.

I övningsboken jobbar vi med olika uppgifter som fokuserar på förmågorna att prata, lyssna och skriva på engelska. I detta kapitel ligger fokus främst på att prata men ni kommer även att få träna er förmåga att uttrycka er skriftligt.

I arbetsområdet ingår också ett grupparbete där ni skall få göra en reseguide till en stad i ett engelsktalande land. Innan uppstarten kommer vi att läsa och diskutera vad som skall finnas med i en reseguide.

Ni får en läxa/vecka som förhörs skriftligt eller muntligt. När du tränar in nya ord skall du också träna på att använda dem genom att sätta in dem i en mening eller förklara dem på engelska.

Under arbetsområdet kommer du visa vad du lärt dig genom:

 • Att delta i ett grupparbete och redovisa din reseguide muntligt för klasskompisar. Redovisning sker under v.42.
 • Att göra en reseguide om en stad i ett engelsktalande land.
 • Arbetsområdet innehåller ett skriftligt  läs- och hörförståelsetest v.41.

 

Studiematerial

 • Vi arbetar med Textbook och Activity Book
 • ne.se
 • Glosor att öva på i Quizlet
 • Muntliga uppgifter

Tidsram

Från v. 34 - 43  (med reservation för vissa förändringar efter behov)

Bedömning

Se bifogade matriser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Beta skriftlig omdömesmatris ENGELSKA åk 7-9

Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategier som gör att talet flyter i naturligt taltempo.
Talar engelska konsekvent med flyt. Väljer rätt ord i rätt sammanhang. Visar ett avancerat ord- och frasförråd.
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att föra fram egna åsikter och kommentera det andra säger.
Tar egna initiativ, kan motivera och resonera kring egna åsikter. Kan inleda och avsluta samtal samt ställa frågor till övriga.
Tar egna initiativ, bidrar till att fördjupa och utveckla samtalet. Ställer följdfrågor och tar upp olika perspektiv på ämne
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
En engelsktalande person förstår efter en eller ett par genomläsningar.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer vid första genom -läsningen. Skriver utförligt med varierat språk, engelsk ordföljd och god verbbehandling
Skriver med god disposition, behandlar ämnen utförligt med fördjupning. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat ord- och frasförråd.
Att jämnföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter avpassade för årskursen
Jämnförelser saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Gör jämnförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Gör jämnförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden.
Gör jämnförelser i sammanhängande text/tal. Både gällande likheter och skillnader på några områden. Redovisar samband och slutsatser.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: