👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÄVEN Teamplan - Barns delaktighet och inflytande - Ht20/Vt21

Skapad 2020-08-13 11:50 i Hallens förskola Partille
Teamplan, Öjersjö och Furulund förskolor
Förskola
2.3 Barns delaktighet och inflytande - Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

 

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Barnen ska ges förutsättningar för att få insyn i och förståelse för barnkonventionen.

STRATEGIER - Hur gör vi?

Vi jobbar utefter Barnkonventionens 4 grundprinciper.
Varje avdelning jobbar med samma grundprincip, ett per termin under två års tid.

2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. HT19

3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. VT20 och HT20

6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. VT21

12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

 

Höstterminen 2020

 Vi arbetar med paragraf 3 genom att:

- Barnen får vara med att välja i olika situationer under dagen.

- Utbildningen och dagarna på förskolan utformas utifrån barnens bästa och behov. 

- Vi erbjuder alla barn en växling mellan aktivitet och vila. Alla barn på räven har vila i någon form.

 

RESULTAT - Hur blev det?

Ht 20

Hur har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål?

 - Vi tar alltid beslut utifrån barnens bästa. Till exempel valde vi att inte skola över ett barn i november, för att det inte skulle gynna det enskilda barnet.

- Vi arbetar mycket med barnens trygghet och samhörighet, under hela dagarna. Beslut som tas, tas alltid med trygghet i fokus. 

- Barnen får välja fritt inne på avdelningen - efter deras intresse. Vi styr inte, utan följer med barnen i deras val av lek istället. 

- Alla barnen vilar ute i sina vagnar, vilket resulterar i pigga barn, med mindre konflikter på eftermiddagarna. 

 

Ht 20-Vt 21

 

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen(Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen). 

- Vi har under hela läsåret arbetat utifrån paragraf 3.

 

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?). 

- Genom att stå upp för och utgå från barnens behov och mognad. Under vårterminen har vi behövt arbeta extra kring vissa barn i gruppen då vi anser att de haft behov av stöttning i sin lek och utveckling. Samt stått upp för barnen i frågan om vila och sömn då vissa vårdnadshavare inte vill att de ska vila på förskolan. 

 

 

 

ANALYS - Var är vi?

Ht 20

Vad har bidragit till att det blev som det blev?

Vi prioriterar barnens trygghet och att bibehålla ett gott arbetsklimat.

Vi har en glädje och en trygghet tillsammans i arbetslaget, vilket gör att barnen får en trygghet och glädje.

Tillgängligt material, tydliga miljöer, där barnen själva får vara med och välja.

Beskriv vad vi behöver: Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?

Fortsätta med nästa mål i Barnkonventionen. 

 

 

Ht 20-Vt 21

 

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?  

Att vi fortsatt låtit paragraf 3 genomsyra vår verksamhet.

 

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta? 

Vi är lyhörda och ser till barnens behov. Att vi ständigt tolkar in vad som är bäst för de och för den dialogen med vårdnadshavarna. 

 

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta? 

Vi har inte lyckats komma vidare till nästa paragraf. Tanken från början var att arbeta gemensamt kring detta på huset men att det föll mestadels pga. pandemin. Vi upplever att ingen annan på huset direkt arbetet med barnkonventionen under detta läsår. 

Det blir väldigt uppdelat med denna form av teamplan och då faller tyvärr planeringen då det är svårt att hinna med allt. 

 

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel? 

Är vi på rätt väg? 

Barnen har fått en god omvårdnad och omsorg vilket lett till en stärkt grundtrygghet och självkänsla. Barnen är glada över att komma hit, uppsöker oss när de behöver hjälp, tankar närhet när de behöver, vet om våra rutiner, visar alla sina känslor och kan ventilera med oss. 

 

 

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet? 

Att ha ett mer övergripande mål till nästa läsår där man istället bryter ner det i delmål. Vi fortsätter arbetet med att barnens bästa kommer i första hand och fokus på omsorg, närhet och trygghet.