Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5A

Skapad 2020-08-13 20:33 i Västertorpsskolan Stockholm Grundskolor
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
Under höstterminen kommer vi att arbeta med koll på matematik 5A. Förutom att arbeta med boken kommer du också utveckla dina kunskaper genom gruppdiskussioner, aktiviteter och mattefilmer och genomgångar.

Innehåll

Du kommer att utveckla:

 • Dina kunskaper i matematik.
 • Hur man resonerar kring matematiska problem.
 • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom att vara aktiv vid genomgångar och vid paruppgifter
 • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och andra redovisningsuppgifter)
 • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet till exempel "exit-tickets" och i de aktiviteter vi arbetar med

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

1. Tal i decimalform

 • positionssystemet för tal i decimalform.
 • att placera decimaltal på tallinjen.
 • att jämföra och storleksordna tal i decimalform.

2. Längd, area & symmetri

 • att mäta längd och jämföra längd i decimalform.
 • att omvandla längdenheter.
 • olika slags trianglar.
 • att beräkna triangelns area.
 • att beräkna en sammansatt figurs area.
 • symmetri.

3. Tal i bråkform och decimalform

 • tal i bråkform.
 • att räkna ut del av antal.
 • att jämföra tal i bråkform.
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform.

4. Koordinatsystem och proportionalitet

 • negativa tal.
 • koordinatsystem.
 • proportionella samband.
 • proportionalitet som graf.

5. Beräkningar decimaltal och problemlösning

 • huvudräkning med tal i decimalform.
 • överslagsräkning med tal i decimalform.
 • skriftliga räknemetoder med tal i decimalform.
 • olika problemlösningsmetoder.
 • att formulera egna problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Kopia av Koll på Matematik 5A

Taluppfattning och tals användning - tal i decimalform. Kap 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbara kunskaper
Jag behärskar detta
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Begrepp
Eleven: - behärskar uppåt- och nedåträkning i olika steg från olika heltal och enkla tal i decimalform, till exempel 0,25 ; 0,5 ; 0,75 - storleksordnar enkla tal i decimalform - placerar tal i decimalform på tallinjen Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp - positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, till exempel att tvåan i 12 300 betyder tvåtusen och att trean i 2,03 betyder tre hundradelar
Metod
Eleven: - använder fungerande metoder för att dela upp talen i talsorter, till exempel att talet 21,5 kan delas upp i talsorter som en addition 20+1+0,5
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om positionssystemet och tal i decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om positionssystemet och tal i decimalform

Geometri - längd, area och symmetri. Kap 2

På väg mot godtagbara kunskaper
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbara kunskaper
Jag behärskar detta
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Begrepp
Eleven: - känner igen och namnger rätvinklig-, liksidig- och likbent triangel - jämför och sorterar trianglar efter egenskaper som vinklar och sidors längder - reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda, till exempel hur långt det är till skolan - hanterar enhetsbyten inom längd Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp - symmetrilinjer i några enkla plangeometriska objekt, till exempel rektangel, kvadrat och liksidig triangel - skillnaden mellan symmetriska och asymmetriska figurer
Metod
Eleven: - mäter längd med olika mätredskap och standardiserade enheter, till exempel m, cm och dm - jämföra och storleksordna längder - gör rimliga uppskattningar av längder i olika sammanhang - använder formella metoder för att bestämma area för tvådimensionella figurer, till exempel trianglar - skapar symmetriska figurer genom att rita, klippa eller rita spegelbilder - undersöker om geometriska former eller bilder av föremål är symmetriska, till exempel en kvadrat och bokstaven A
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om längd, area och symmetri med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa - För enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om längd, area och symmetri

Taluppfattning och tals användning - tal i bråkform och decimalform. Kap 3

På väg mot godtagbara kunskaper
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbara kunskaper
Jag behärskar detta
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Begrepp
Eleven: - jämfört tal i bråkform, till exempel att 1/3 lika med 2/6 eller att 3/8 är större än 3/9 - storleksordnar enkla tal i bråk- och decimalform, till exempel använder referenspunkten 1/2 vid jämförelser att 4/7 är mer än 1/2 - växlar mellan enkla tal i decimalform och bråkform till exempel 0,25 och 1/4 - använder enkla tal i bråk- och decimalform i vardagliga situationer Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp - bråk som del av helhet eller delar av antal, till exempel att en fjärdedel kan vara en hel som delas i fyra lika stora delar eller, ett antal som delas upp i fyra grupper med lika många i varje grupp - att om man delar en helhet i till exempel fjärdedelar så måste alla fjärdedelar vara lika stora men det kan ha olika form
Metod
Eleven: använder fungerande metoder för att beräkna del av antal, till exempel att 1/3 av 12 blåbär är 3 blåbär
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om tal i bråk- och decimalform med olika uttrycksformer, till exempel med bilder, orden eller matematiska symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tal i bråk- och decimalform

Taluppfattning, samband och förändring - koordinationssystem och proportionalitet. Kap 4

På väg mot godtagbara kunskaper
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbara kunskaper
Jag behärskar detta
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats
Begrepp
Eleven: - storleksordnar enkla positiva och negativa heltal - placerar enkla positiva och negativa heltal tallinjen Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp
Metod
Eleven: - ritar koordinatsystem och graderar axlarna - ritar och anger punkter i koordinatsystem - läser av och tolkar enkla data från grafer - ritar enkla grafer utifrån data i en värdetabell - använder enkla proportionella samband, till exempel om 2 hg godis kostar 16 kronor kostar 4 hg 32 kronor
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/ redovisar kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionella samband mellan uttrycksformer, till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om negativa tal , koordinatsystem och proportionella samband

Taluppfattning och tals användning, problemlösning - beräkningar decimaltal och problemlösning. Kap 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Jag behöver öva mer på detta
Godtagbara kunskaper
Jag behärskar detta
Problemlösning
Eleven: - formulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet - tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll - tolkar resultat och drar någon relevant slutsats - reflekterar över och bedömer resultatens rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning, och skriftliga räknemetoder
Begrepp
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: - kapitlets begrepp - restens innebörd vid division, minnessiffra
Metod
Eleven: - använder fungerande metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning - använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med enkla tal i decimalform - väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer - tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 36/4= 9; 5 x 14 = 70 - använder likhetstecknet och ungefär lika med (≈) korrekt vid beräkningar - formulerar egna problemlösningsuppgifter
Kommunikation och resonemang
Eleven: - beskriver/redovisar kunskaper om beräkningar med decimaltal och problemlösning med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller med matematiska symboler och växlar mellan dessa - för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om beräkningar med decimaltal, och problemlösning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: