Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bamse Sleipner 2020

Skapad 2020-08-14 10:05 i Håvestens förskola Färgelanda
Förskola
Planering för arbetsåret: Avdelning:Sleipner Datum: 14aug 2020

Innehåll

 

Utifrån utvärdering, analys och kartläggning kommer vi arbeta med dessa mål:

 

Prioriterat mål: Vi är alla lika olika

Mål från styrdokumenten

Normer och värden
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, Lpfö 18


Barns delaktighet och inflytande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, Lpfö 18

Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, Lpfö 18 

Förskola hem
Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen, Lpfö 18

 Övergång och samverkan
Arbetslaget ska i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar, Lpfö 18

 

Ev. mål utifrån egen analys och/eller behov.

·       Planerad tid till extra anpassningar

Delmål:

·       Göra vägen till skogen roligare

·       Använda hela meningar

·       Förbättra uttal

 

Vi har valt att arbeta med Bamse och hans vänner som utgör den röda tråden i verksamheten för att stimulera och utveckla barns inlärning på ett roligt och inspirerande sätt. 

Målet med verktyget är att barnens lärande ska bli lustfyllt, mångsidigt och sammanhängande. Varje figur kommer kopplas till olika områden i läroplanens mål och utifrån barnens intressen och önskemål utvecklas temat.

 

Varje figur representerar:

·       Bamse och Vargen- värdegrund

·       Lille Skutt- rörelse

·       Skalman- natur/teknik/matematik

·       Farmor- svenska/språk

·       Katten Jansson- musik/lek

 

 

 Planering

Arbetssätt/Insatser för att nå våra mål

Vi kommer att introducera Bamse och hans vänner för barnen, vad de heter och vad de står för. 

Varje dag kommer en figur att vara en del av dagens aktivitet.

 

Veckoplanering ( se anslagstavlan)

 

Måndag: Gympa med Lille Skutt

Tisdag: Skogen/Teknik/Experiment med Skolman

Onsdag: Svenska med Farmor

Torsdag: Matematik med Skolman

Fredag: Sång och lek med Katten Jansson

 

Dessutom kommer Brummelisa på besök och skapar med barnen.

Normer och värden

·       gruppstärkande sång/ramsor/lekar i olika former

·       att uppmuntra till funderingar till likheter och skillnader-att vi alla är lika med ändå olika och därmed unika

·       ajabaja ( ett spel som får barn att prata om kränkande behandling, mobbing och diskriminering)

·       Bamses kompismaterial (känslosamtal, Bamse och Vargen) 

·       barnintervju 

·       "stopp min kropp"

 

 Utveckling och lärande

Skogen/experiment

·       vi går en dag i veckan till skogen (så länge vädret tillåter, sedan experiment)

·       luppar och andra hjälpmedel för att utforska naturen

·       sång och lek

·       vi forskar vidare på barnens naturintresse (vad såg de, hitta, hörde, smakade mm)

·       lärplattan för att söka information om djur natur och för att dokumentera

·       motorisk träning

·       fri lek

·       sång, lek på vägen till skogen

Gympa/rörelse

·       miniröris

·       gruppstärkande lekar

·       hinderbana (barns inflytande)

Språk

·       sagoläsning/polyglutt

·       rim, ramsor och sånglekar

·       barnen uttrycker sig i utvidgad form som t ex kan jag få mjölk i mitt glas istället för att bara peka eller säga ordet mjölk

·       munmotorik

·       temaarbete Bamse och hans vänner

·       skapande

Matematik

·       matematik i vardagen (dukning, fruktdelning, påklädning mm)

·       sagor och sånger

·       färg och form

·       bygg och konstruktion

·       "subitizing" förmågan att ordlöst -utan att räkna -uppfatta små antal

·       sortera (på olika sätt)

·       antal/ordning/begrepp

·       temaarbete Bamse och hans vänner

 

Dessutom arbetar vi kontinuerligt med:
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Vi arbetar kontinuerligt med kommunens mål ”Vi är alla lika olika” och två mål från barnkonventionen.
Arbetar medvetet med visionen ”Jag vill, jag kan, jag vågar” för att starka barnens självförtroende.  

Verksamheten kommer att försätta med "stopp min kropp". Syftet är att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga "nej" eller "stopp" 

 

Barns delaktighet

Vi har mycket tillåtande lek/lärmiljöer med mycket rekvisita. Barnen får använda mycket lekmaterial men vi vill lär dem att ta eget ansvar över att plocka undan efter sin aktivitet. Barnen får göra mera aktiva val under dagen som t.ex. aktivitetstavlan, ljudböcker, matramsor, mm.

 

Vårdnadshavares delaktighet

·       föräldraenkäter

·       dagliga samtal

·       pedagogisk information

·       information via unikum och anslagstavla

·       utvecklingssamtal, föräldramöte och samrådsgrupp

·       genom tema (hjälper barnen att dokumentera upplevelse med temafigurer)

 

Litteratur och forskningsanknytning

”Utmatningar i förskolan”, David Edfelt

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: