Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-08-14 10:20 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbete i samhällskunskap om massmedia och reklam.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Som svenska medborgare har vi många rättigheter, men man får inte glömma att med rättigheter kommer också skyldigheter. Normer, regler och lagar är något som behövs om en grupp ska kunna leva och fungera tillsammans. Dessa ändras i takt med att vårt samhälle utvecklas. Vad som var brottsligt förr kan vara lagligt idag och tvärtom.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Vid olika uppgifter redovisar du kunskaper om hur rättssystemet och domstolsväsendet och fungerar. 

Du kommer också att resonera kring hur individer och samhälle påverkar varandra.

Du funderar över frågor som engagerar och resonerar ur olika perspektiv. 

När du redovisar dina kunskaper väljer du mellan att göra ett skådespel, skriva en berättelse eller göra en serie.

I ditt arbete muntligt och skriftligt använder du dig av samhällsvetenskapliga begrepp.

I ditt arbete söker du information och använder dig av olika källor. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

Vi går igenom normer, regler och lagar och skillnaden mellan dessa.

Vi går igenom rättssystemet och domstolsväsendet. Olika brott och vilka olika påföljder som finns.

Vi diskuterar olika fall i både mindre grupper samt i helklass. 

Vi tränar på orsak och konsekvens.

Vi går igenom och tränar på samhällsvetenskapliga begrepp.

Vi använder oss av olika källor.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om hur rättssystemet och domstolsväsendet fungerar. 

Din förmåga att jämföra och se sambandet mellan brott och påföljd. 

Din förmåga att se orsak och konsekvens av olika handlingar.  

Din förmåga att använda samhällsvetenskapliga begrepp.

Din förmåga att använda olika källor och att vara källkritisk. 

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera
Beskrivande
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt.
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt.
Se orsak/konsekvens
Behöver hjälp med att se orsak och konsekvens.
Ger exempel på orsaker och konsekvenser.
Ger tydliga exempel på orsak och konsekvenser ur olika perspektiv.
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser ur olika perspektiv.
Se samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser.
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa.
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led.
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Se helheter
Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop.
Argumentera
Framför åsikter och argument men saknar motivering eller förklaring.
Framför och bemöter åsikter och argument. Motiverar genom att tycka och känna.
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger argument med relevant fakta/erfarenheter.
Framför och bemöter åsikter och argument. Underbygger argument med relevant fakta/erfarenheter, drar paralleller och kopplar till andra sammanhang.
Ord och begrepp
Kopplade till ämnesområdet
Kan några ord och begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
Använder och känner till några ord och begrepp.
Använder och känner till ord och begrepp som hör till ämnesområdet på ett korrekt sätt.
Känner till ord och begrepp och använder dessa på ett korrekt sätt i olika sammanhang.
Beskriver och förklarar
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med egna ord och/eller bilder.
Beskriver och förklarar med samhällsvetenskapligt språk blandat med egna ord.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk inom ämnesområdet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och med ett samhällsvetenskapligt språk i olika sammanhang.
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt för att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker.
Väljer och använder flera och olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov.
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information.
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar.
Sammanställer information från främst kända källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar.
Sammanställer information från flera källor och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med detaljerade förklaringar. Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklara hur delar hänger ihop
Kritiskt granska källor, avgöra trovärdighet och relevans. Skilja mellan fakta och värderingar.
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar (synsätt) och enkla förklaringar eller motiveringar.
Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och motiverar detta genom att tycka eller känna.
Är medveten om att det finns olika tolkningar Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik.
Är medveten om att det finns olika tolkningar samt ibland olika syften med en källa Skiljer fakta från värderingar (synsätt) och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: