👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2020-08-14 12:11 i V Bodarna skola Alingsås
Detta är den aktuella mallen som skolor utgår från när de gör sina pedagogiska planeringar.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi använder språket kontinuerligt i olika sammanhang: när vi tänker, ögnar igenom löpsedlar, läser böcker eller texter på nätet eller i tidningar eller pratar med varandra. Vi kan uttrycka våra innersta känslor genom att berätta eller genom att skriva ner våra tankar. Språket finns inom oss och får möjlighet att utvecklas varje gång vi använder det.

Innehåll

Ämne: Svenska

 

Arbetsområde:

Vi kommer att integrera ämnet svenska med de andra skolämnena. Du kommer att få träna läsning och läsförståelse samt granskning av innehållet i faktatexter i tex i biologi och geografi. Du kommer också att få hämta information från olika källor och använda den när du skriver egna faktatexter. Vi kommer att se på filmer och diskutera innehållet i dessa. Du får skriva olika typer av texter och skapa muntliga presentationer. Vi lär oss nya begrepp i olika ämnen och du får använda dessa begrepp när vi diskuterar olika frågor. Vi kommer att gå igenom regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet så att du känner dig säker när du använder språket. Du får också låta fantasin flöda när du skriver berättande texter.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • läsa med flyt
 • läsa olika slags texter och visa att du förstår innehållet i texten, även det som står mellan raderna, och kan kommentera delar av texten
 • skriva med läslig handstil för hand och skriva med hjälp av dator
 • använda stavningsregler, skiljetecken, stora och små bokstäver, sammansatta ord på rätt sätt i dina texter
 • skriva faktatexter och berättande texter
 • skapa och genomföra en muntlig presentation
 • samtala om bekanta ämnen; ställa frågor, framföra egna åsikter och lyssna på andra

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt när du läser högt för mig
 • förstå olika texters budskap, även sådant som står mellan raderna
 • skriva med läslig handstil
 • skriva texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och språklig variation
 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken och andra regler för skrivandet
 • anpassa språket efter olika syften när du t ex skriver faktatexter och berättande texter
 • söka information från olika källor och välja och använda den i dina faktatexter och i en muntlig presentation
 • kunna använda nya begrepp som du lär dig i olika sammanhang
 • kunna använda ordböcker och ordlistor som hjälpmedel
 • kunna samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl

Undervisning:

Vi kommer att ha tyst och högläsning och diskutera innehållet i texten och skriva bokrecensioner.

Jag kommer att lyssna på din läsning och prata med dig om innehållet i texten.

Vi kommer att göra uppgifter i läsförståelse.

Vi kommer att gå igenom stavningsregler och andra skrivregler.

Vi kommer att gå igenom strategier för att skriva olika typer av texter, t ex faktatexter i biologi, berättande texter, instruktioner.

Vi kommer att gå igenom hur man söker information från olika källor för att använda den i faktatexter och i en muntlig presentation.

Vi kommer att se på filmer och diskutera innehållet/budskapet.

Vi kommer att ha klassråd och samtal då du får chans att uttrycka dina tankar och åsikter och vara delaktig i olika beslut.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6