Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, samband och förändring

Skapad 2020-08-14 12:55 i Britsarvsskolan Falun
Förändring och samband, procentuella förändringar och linjära samt andra typer av samband
Grundskola 9 Matematik
Procent är förmodligen det arbetsområde man har mest nytta av i sin privatekonomi som vuxen. Vi kommer även att lära oss om sannolikhet, koordinatsystem, proportionaliteter och andra linjära samband.

Innehåll

Syfte 

Syftet med arbetsområdet är att du ska få utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Detta ska vi arbeta med (Centralt innehåll):

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Det här ska ha kunskap om: 

   • sambandet mellan andel, del och det hela för att kunna lösa olika problem

   • förändringsfaktor vid beräkningar av procentuella förändringar

   • olika typer av funktioner, koordinatsystem och kunna rita och tolka grafer

   • linjära funktioner och kunna beskriva dem matematiskt

   • proportionalitet

 

Begrepp

Procent, procentenhet, promille, andel, delen, det hela, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, X-axel och y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, variabel, fast kostnad, rörlig kostnad, riktningskoefficient k-värde, m-värde, räta linjens ekvation y=kx+m, proportionalitet

Bedömning

Under det här arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • Del 1: Skriftligt prov 
 • Del 2: En stor uppgift

Matriser

Ma
Bedömning

Insats krävs
E
C
A
Del 1 - metod
Eleven kan välja och använda ... matematiska metoder med..anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med.. resultat.
...i huvudsak fungerande..viss.. tillfredsställande...
...ändamålsenliga... relativt god..gott
..ändamålsenliga och effektiva...god... mycket gott...
Del 2 - metod
Eleven kan välja och använda ... matematiska metoder med..anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med.. resultat.
...i huvudsak fungerande..viss.. tillfredsställande...
...ändamålsenliga... relativt god..gott
..ändamålsenliga och effektiva...god... mycket gott...
Del 2 - begrepp
Eleven har...kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i...sammanhang på ett...fungerande sätt.
..grundläggande... välkända...i huvudsak...
...goda...bekanta...relativt väl...
....mycket goda... nya...väl fungerande...
Del 2 - problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett ... fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med...anpassning till problemets karaktär samt ... formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
...i huvudsak... viss...bidra till att...
...relativt väl...förhållandevis god... formulera.. som efter någon bearbetning...
...väl...god...formulera ...
Del 2 - resonemang
Eleven för ..underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan...att ge ...förslag på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del ...bidra till...något..
..utvecklade och relativt väl..något..
...välutvecklade och väl..
Del 2 kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...anpassning till syfte och sammanhang.
...i huvudsak...viss...
...ändamålsenligt...förhållandevis god...
...ändamålsenligt och effektivt....god....
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: