Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och hållbar utveckling hela kursens innehåll

Skapad 2020-08-14 13:19 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hållbart samhälle
Undervisningen i ämnet hållbart samhälle ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att använda begrepp inom området hållbar utveckling. Kunskaper om olika förutsättningar och möjligheter för att nå en hållbar utveckling. Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ. Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag. Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling. Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Innehåll

Gemensamt för kursen hållbart samhälle är att;

tvärvetenskapligt och belyser begreppet hållbar utveckling ur såväl ekologiska som sociala och ekonomiska synvinklar. Det behandlar samspelet mellan människan och hennes omgivning. Ämnet behandlar också frågor om miljöutmaningar, hushållning av naturresurser, ekosystemens bärkraft, teknikutveckling, samhällsplanering och miljöpolitik.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet till ett undersökande och praktiskt tillämpat arbetssätt för att förstå olika orsakssammanhang. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka och värdera information från olika källor. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera om kunskaper och uppfattningar, såväl muntligt som skriftligt, samt även presentera dem med olika presentationstekniker.

Kursspecifikt är enligt nedan text:

Uppgifter

 • Analys av makt, normer, lydnad ur ett sh-perspektiv med inslag av sociologi samt psykologi perspektiv. Knutbyförsamlingen.

 • Analys av makt, normer, lydnad ur ett sh-perspektiv med inslag av sociologi samt psykologi perspektiv. Knutbyförsamlingen.

 • Analys av makt, normer, lydnad ur ett sh-perspektiv med inslag av sociologi samt psykologi perspektiv. Knutbyförsamlingen.

 • Analys av makt, normer, lydnad ur ett sh-perspektiv med inslag av sociologi samt psykologi perspektiv. Knutbyförsamlingen.

 • Hotet mot miljön!

 • Hotet mot miljön ett etiskt dilemma!

 • Wikileaks! Förrädare, hjältar eller bara civilkurage?

 • En varas väg till dig! Undersök, analysera, argumentera!

 • Lag och rätt med sikte på prevention

 • Tema Covid 19 (den rätta uppgiften)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.
  Hål  -
 • Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.
  Hål  -
 • Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.
  Hål  -
 • Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.
  Hål  -
 • Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.
  Hål  -
 • Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.
  Hål  -
 • Miljöpolitiska intressekonflikter, från dåtid till nutid och lokalt till globalt.
  Hål  -
 • Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.
  Hål  -
 • Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.
  Hål  -
 • Praktiska fallstudier.
  Hål  -

Matriser

Hål
Politik och hållbar utveckling hela kursens innehåll

Politik och hållbarutveckling

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Redogör
översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
utförligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.
Eleven identifierar och avgränsar
med viss säkerhet enkla problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
med viss säkerhet problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
med säkerhet komplexa problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven presenterar
med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
När arbetet är utfört utvärderar eleven
med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
När eleven samråder med handledare bedömer
hen med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Samma som E-nivån
Samma som E-nivån
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: