Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Panterns uppdaterade avdelningsmål vt-2021

Skapad 2020-08-14 13:43 i Rådmannen ULNA Förskolor
Förskola
Vi fortsätter arbeta med vår temainriktning "Sagan som grund för lärande" under läsåret 2020-2021. Att följa barnens intresse och se hur det skapar en röd tråd under läsåret är givande för barn och pedagoger och skapar en gemensam nämnare där alla har något att tillföra. Att värna om och arbeta med vår miljö är något vi kommer arbeta med under terminens gång. Vi kommer fördjupa undervisningen ännu mer och få förståelse för hur våra handlingar påverkar vår miljö samt hur vi kan bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med hållbara relationer som prioriterat avdelningsmål under vårterminen.

Innehåll

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte: 

Förskolans övergripande verksamhetsmål "Hållbara relationer i en hållbar värld" innebär att vi pedagoger i vår undervisning ska utbilda barnen inom området och därför har vi valt att lägga stor vikt vid arbete med miljö och sociala relationer under vårterminen. Tanken är att alla barn ska få ta del av vår undervisning inom området efter sina enskilda förutsättningar och genom att ha fokus på sociala relationer samt miljö tror vi att barnen får goda förutsättningar inför framtiden.

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 •  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att barnen får kunskaper som bidrar till ökat intresse för miljö och för hållbara sociala relationer och hur det går att genomföra.
• Att vår undervisning leder till ökat intresse och förståelse hos barnen inom området
• Att vi pedagoger är medforskare och låter barnens nyfikenhet leda till fortsatt lärande

Målet når vi genom att

• Vi kommer arbeta gruppindelat stor del av verksamhetstiden för att ge barnen möjlighet till nya kunskaper i ett mindre format
• Låta barnens intresse styra planeringen av utbildningen samt låta de vara delaktiga i de olika processer som krävs för att skapa olika miljöer, inomhus och utomhus.
• Vi når målet genom att ha ett öppet klimat där allas tankar och idéer är viktiga-
• Ha ett öppet sinne för de idéer som barn och vuxna har, vi är öppna för nya kunskaper

 

Syfte: 

Vi har tidigare arbetat mycket med miljö och hållbar utveckling och kommer fortsätta med detta även under hösten på Pantern. Vi har tidigare sett ett stort intresse hos barnen när det gäller miljö, framförallt när det gäller källsortering samt nedskräpning. Hur kan vi tillsammans med barnen arbeta för att skapa goda förutsättningar för att bibehålla vår miljö på olika sätt, samt ge barnen verktyg för att bidra till en hållbar utveckling?

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Vi vill att barnen ska värna om vår miljö, och respektera den.
• Att barn och pedagoger är goda förebilder och bidrar till att miljön i närområdet tas om hand, både inomhus och utomhus.
• Att vi är rädda om våra tillhörigheter och tar vara på material som på olika sätt kan återvinnas eller återanvändas till nya saker.

Målet når vi genom att

• Vi arbetar fortsatt gruppindelat och med ett öppet klimat där barnens tankar och idéer får styra hur vårt arbete kring målen går vidare. • Vara närvarande pedagoger och visa ett genuint intresse för det vi arbetar med. 
• Ge tillgång till information, material osv. för att barnen ska få möjlighet att utforska och upptäcka.

 

ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN

Syfte:

Under höstterminen -21 börjar tio av våra tjugotvå barn i förskoleklass. Inför detta vill vi att barnen har fått möjlighet att skapa goda relationer, känna trygghet och känna sig förväntansfulla inför nästa steg i livet.

Mål

Förskollärare ska ansvara för att:

 • vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Arbetslaget ska

 •  i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Målkriterier 

Det vi vill se:

 • Att barnen känner sig förberedda inför skolstart genom att få besöka de olika skolorna. I corona-tider besöker vi skolgårdarna för att se hur de ser ut.
 • Att barnen får möjlighet att få svar på funderingar de har och möjlighet att tillsammans med jämnåriga prata om förväntningar och vad de tror att skolan handlar om.
 • Att barnen känner trygghet inför skolan och att de får en lugn introduktion till skolan.

Målet når vi genom att

 • Vi når målet genom att arbeta med gruppstärkande aktiviteter där alla får vara delaktiga.
 • Vi når målet genom att ha ett öppet klimat för frågor, eventuell oro och funderingar.
 • Vi når målet genom att aktivt arbeta med relationerna i barngruppen där alla barn har någon att leka med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: