Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A & 6B

Skapad 2020-08-14 13:46 i Gylle skola Borlänge
Matris som visar vilka moment du behärskar inom respektive avsnitt.
Grundskola 6 Matematik
I åk 6 arbetar vi med matteborgen 6A och 6B. I boken får vi följa draken Arrax och hans familj när de löser olika matematiska uppgifter.

Innehåll

Mål

 Vad ska du lära dig?

 

 • Tal och taluppfattning
 • Procent och sannolikhet
 • Geometri inklusive cirkeln, enheter och skala
 • Koordinatsystem och lägesmått
 • Algebra
 • Problemlösning

 

Hur kommer du att arbeta med detta?

 • Grupparbeten
 • Genomgångar
 • Läxor
 • Prov
 • Diskussioner
 • Nationella prov

 

 

Uppgifter

 • Läxa 13

 • Matteprov 1- Decimaltal

 • Prov kap 3-5

 • Prov på kap 1+2 matteborgen 6A

 • Prov decimaltal

 • Prov decimaltal

 • Prov decimaltal

 • Läxa 4

 • Läxa 4

 • Läxa 4

 • Läxa 5

 • Läxa 5

 • Läxa 5

 • Läxa 6

 • Läxa 6

 • Läxa 6

 • Läxa 7

 • Läxa 7

 • Läxa 7

 • Prov 3

 • Prov 3

 • Prov 3

 • Prov 2

 • Prov 2

 • Prov 2

 • Läxa 7

 • Läxa 7

 • Läxa 7

 • Läxa 8 och 9

 • Läxa 8 och 9

 • Läxa 13

 • Läxa 13

 • Läxa 14

 • Läxa 14

 • Läxa 14

 • Diagnos 5

 • Diagnos 5

 • Diagnos 5

 • Läxa 15

 • Läxa 15

 • Läxa 15

 • Prov 4

 • Prov 4

 • Prov 4

 • Läxa 10

 • Läxa 10

 • Läxa 10

 • Läxa 10

 • Läxa 11 och 12

 • Läxa 11 och 12

 • Läxa 11 och 12

 • Diagnos 4

 • Diagnos 4

 • Diagnos 4

 • Diagnos 7

 • Diagnos 7

 • Diagnos 7

 • Diagnos 6

 • Diagnos 6

 • Diagnos 6

 • Läxa 1 och 2

 • Läxa 1 och 2

 • Läxa 1 och 2

 • Läxa 3

 • Läxa 3

 • Läxa 3

 • Läxa 4

 • Läxa 4

 • Läxa 4

 • Slutdiagnos matteborgen åk 6

 • Slutdiagnos matteborgen åk 6

 • Slutdiagnos matteborgen åk 6

 • Diagnos 1

 • Läxa 8 och 9

 • Diagnos 2

 • Diagnos 3

 • Diagnos 4

 • Diagnos 5

 • Diagnos 6

 • Diagnos 7

 • Diagnos 8

 • Diagnos 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Decimaltal
Begrepp decimaltal
Kunna storleksordna decimaltal.
.Kunna multiplicera med 10, 100, 1000.
Kunna dividera med 10, 100, 1000.
Kunna räkna med överslagsräkning.
Decimaltal
Kunna räkna med kort division.
Problemlösning med decimaltal
Procent
Begreppet procent
Räkna ut hur mycket procent av någoting är. Ex 25% av 100 kr
Räkna ut rabatten på en vara.
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
Problemlösning procent.
Sannolikhet
Begreppet sannolikhet
Räkna ut sannolikheten att en händelse ska inträffa.
Geometri
Kunna använda enheterna cm2, dm2 och m2.
Begreppen bas och höjd
Räkna ut area av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer sammansatta av dessa.
Benämna olika fyrhörningar och trianglar samt deras egenskaper.
Begreppen diameter, radie och medelpunkt.
Koordinatsystem och lägesmått
Begreppet koordinatsystem
Avläsa och skriva koordinater för punkter.
Rita koordinatsystem och sätta ut punkter.
Läsa och rita diagram med proportionella samband.
Lägesmåtten typvärde, median och medelvärde.
Algebra
Veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav. Ex. x eller y
Förstå och kunna skriva algebraiska uttryck.
Veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas.
Kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Ma
Matteborgen 6B

Tal
Förklara hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform.
Läsa och skriva stora tal.
Multiplicera heltal. Ex 42 * 38
Multiplicera decimaltal. Ex 3.8 * 5,4
Dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal
Skriva och förklara vad ett binärt tal är.
Enheter och skala
Använda olika enheter för vikt och volym.
Kunna använda enheten ton för vikt.
Du förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala.
Du förstår vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet.
Cirkeln
Du ska kunna förklara begreppen diameter och radie.
Du ska kunna beräkna cirkelns omkrets och area.
Du kan läsa av och tolka ett cirkeldiagram.
Problemlösning
Kombinatorik
Rita en bild
Är det nog med fakta.
Prova dig fram
Arbeta baklänges
Leta mönster i tal och bild.
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta från en text.
Du kan lösa problem genom att rita en bild.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att arbeta baklänges.
Du kan leta mönster i tal och bild.

Ma
MATEMATIK

F
E
C
A
Problemlösning
Förmåga att lösa matematiska problem.
Kan med stöd lösa enkla problem i kända situationer.
Kan lösa enkla problem i kända situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa enkla problem i kända situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Kan lösa enkla problem i kända situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation
Förmåga att med hjälp av olika uttrycksformer berätta om hur du går tillväga.
Kan med stöd redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt.
Kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
kan med stöd använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
Dinförmåga att beskriva hur du gått tillväga och förmågan att bedöma resultatets rimlighet.
Kan med stöd beskriva något tillvägagångssätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Kan med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Kan med stöd bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Ger förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kan med stöd föra och följa matematiska resonemang, i redovisningar och samtal,
Kan föra och följa matematiska resonemang, i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Kan föra och följa matematiska resonemang, i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kan föra och följa matematiska resonemang, i redovisningar och samtal, genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Begrepp
Dina kunskaper om matematiska begrepp.
Har till viss del grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Kan med stöd beskriva olika begrepp.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Kan med stöd i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer.
Kan i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kan i beskrivningarna växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Din förmåga att hantera olika matematiska metoder.
Kan med stöd använda olika matematiska metoder.
Kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Väljer med stöd någon metod.
Väljer metod med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Väljer metod med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Väljer metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: