Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Geometri - Stenkulan

Skapad 2020-08-14 14:06 i Stenkulan Lerum
Grundskola 6 Matematik
Geometri

Innehåll

Underlag för bedömning

I kunskapsområdet ”Geometri” för årskurs 4–6 finns nedanstående punkter där Fyrhörningar, omkrets och area ingår. Punkterna nedan är hämtade från följande delområden: Geometriska objekt och deras egenskaper.

 

Bedömningen fokuserar i vilken grad eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om

·     relationen mellan olika geometriska objekt t ex mellan kvadrat, rektangel och romb

·     kongruenta figurer t ex att en likbent triangel fortfarande är en likbent triangel med samma egenskaper även om den vridits 180 grader

·     skillnaden mellan olika storheter t ex massa och volym, längd (omkrets) och area

·     att arean, volymen och massan är densamma även om formen ändras t ex att arean av ett tangram är lika stor oavsett hur bitarna placeras eller …

·     några vanliga prefix t ex milli, centi, deci, kilo

 

Bedömningen fokuserar även hur väl eleven

·     känner igen, namnger och beskriver egenskaper hos både tvådimensionella och tredimensionella geometriska objekt …

·     använder lämpliga ord som t ex kant, hörn och höjd vid beskrivningar av geometriska objekt

·     jämför och sorterar geometriska objekt efter egenskaper som form, vinklar och dimensioner

·     skiljer på olika typer av fyrhörningar och trianglar …

·     beskriver geometriska objekt på olika sätt t ex med bilder, ord eller matematiska symboler
och växlar mellan dessa

·     jämför och storleksordnar längder, areor, volymer, massor, tider och vinklar

·     gör rimliga uppskattningar av längd, area, volym, massa, tid och vinkel i olika sammanhang

·     mäter längd, area, volym, massa, tid med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter
t ex cm, cm2 och cm3

·     använder informella och formella metoder för att bestämma omkrets och area för tvådimensionella figurer t ex rektanglar

·     reflekterar över vilken enhet som är lämplig att använda …

·     känner igen spetsig, trubbig och rät vinkel och mäter olika vinklar

·     redovisar sina tankar som har med mätning och storheter att göra på olika sätt t ex med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa

Matriser

Ma
Åk 6 Generell bedömningsmatris Stenkulan

Visade och dokumenterade förmågor

På väg
E
C
A
BEGREPP
- Förstå, använda och beskriva matematiska begrepp - Använda olika uttrycksformer - Ha kunskap om samband mellan olika begrepp
• Eleven använder olika begrepp i ..... sammanhang • Eleven beskriver ........ matematiska begrepp med hjälp av olika uttrycksformer • Eleven ........ på hur några begrepp relaterar till varandra
...välkända... ...godtagbart... ...ger enkla exempel...
...bekanta ...relativt väl... ...ger utvecklade exempel
....nya ....väl ...väl utvecklade exempel
METODER
- Anpassa metoder till uppgiften/situationen - Genomföra metoder - Välja utvecklingsbara metoder - Använda hjälpmedel
• Eleven väljer och använder metoder med ........ till uppgiften/situationen som ........ utvecklingsbara • Eleven genomför metoder och beräkningar ........
...viss anpassning... ...till viss del är... ...som i huvudsak fungerar...
....relativt god anpassning ...är..... ..som passar för ändamålet...
...god anpassning ... är generella.... ... som passar för ändamålet och är effektiva.
PROBLEMLÖSNING
- Tolka information - Välja strategier & metoder - Beskriva tillvägagångssätt - Tolka resultat, dra slutsatser och resonera om rimlighet
• Eleven tolkar ..... enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. • Eleven beskriver sitt tillvägagångsätt på ett ........ fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer och med ........ anpassning till sammanhanget • Eleven väljer ........ strategier och metoder med....anpassning till problemet • Eleven tolkar resultat och drar ........ relevant slutsats • Eleven för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat • Eleven kan .... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
...delvis ...i huvudsak... ...viss... ...i huvudsak fungerande... ...viss... ...enkla och till viss del... ...bidra till något ...
...med viss säkerhet ... relativt väl ...förhållandevis god... ...relativt väl fungerande... ...förhållandevis god.. ...utvecklade och relativt väl.... ...ge något....
..... med säkerhet... .... väl... ...god.... .....väl fungerande... ...god.... ... välutvecklade och väl under ...ge några...
RESONEMANG
- Ställa och besvara frågor med matematiskt innehåll - Följa, framföra och bemöta matematiska resonemang med motiveringar och argumentationer
• Eleven ställer och besvarar frågor som ........ hör till ämnet matematik på ett....sätt. • Eleven följer och för matematiska resonemang som ........ för resonemanget framåt • Eleven motiverar med ........ matematiska resonemang
...i huvudsak... ...till viss del... ...delvis godtagbara...
....ändamålsenligt ...för... ...utvecklade...
...ändamålsenligt och effektivt... ....för och fördjupar eller breddar... ...välutvecklade...
KOMMUNIKATION
- Kvaliteten på beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt
• Eleven beskriver och redogör på ett ........ både muntligt och skriftligt. • Eleven använder matematikens uttrycksformer med ........ till sammanhanget
...i huvudsak fungerande sätt... ...viss anpassning...
...ändamålsenligt... ...förhållandevis god...
...ändamålsenlig och effektivt... ..god...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: