Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holken/Kobjer NORMER & VÄRDEN 2020/2021

Skapad 2020-08-14 15:13 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang (Lpfö 18). På förskolorna Holken och Kobjer har pedagogerna tydliga riktlinjer, är konsekventa och goda förebilder. Verksamheten sker ofta i mindre grupper och i tvärgrupper och ger barnen möjlighet att skapa relationer mellan avdelningarna och få se en större mångfald. På förskolorna är leken grunden för utvecklandet av sociala kompetenser och regler för samvaron. Barnen är delaktiga i verksamheten och uppmanas till ett gemensamt ansvar för förskolans miljö. Pedagogerna är närvarande i barngruppen och är tillgängliga i barnens olika aktiviteter och situationer. Arbetet i verksamheten utgår från att ge barnen metoder och redskap för att självständigt lösa konfliktrelaterade situationer. Barnen görs även medvetna om att de kan söka hjälp hos andra barn och pedagoger vid behov. Verksamheten ger barnen en rik syn på mångfald genom att ta vara på de resurser som finns i samhället utanför förskolan samt genom olika media. Olikheter ses som en tillgång och verksamheten utgår från en positiv grund där individens styrkor får stå i centrum.

Innehåll

 

Infoga gärna en bild som visar er årsplan/årshjul/årsklocka/lotusdiagram

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

 • I vårt värdegrundsarbete arbetar vi kontinuerligt med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi arbetar med barnkonventionen samt Kompisböckerna som bas där även barns olika rättigheter synliggörs och använder olika uttrycksformer som samtal, skapande aktiviteter, läsning. Vi pedagoger är förebilder och arbetar nära barnen för att stödja dem i deras vardag, lek, i aktiviteter och i deras empatiutveckling. Föräldrarna görs delaktiga och uppmärksamma på vårt värdegrundsarbete via dokumentation i Unikum och i samtal. 
 •  
 •  
 • Ge leken mycket tid och se den som den viktigaste delen i det sociala samspelet
 • Lära barnen att se varandra som en tillgång, att bry sig om och hjälpa varandra, dela med sig, samarbeta och ge dem "verktyg"  att lära sig detta.
 • Uppmärksamma att vi kan olika saker och lär oss på olika sätt.
 • Välkomnar nya och visar att alla är välkomna till oss
 • Vara vaksamma på saker som barnen uppmärksammar inom normer och värden.
 •  

Böcker, sagor, ramsor och sånger mm

 • Kompisböckerna/Barnkonventionen
 • Läsa böcker och lyfta normer och värden
 • Sånger och ramsor inom normer och värden.
 •  

Olika språk och kulturer

 • Synliggöra olika språk och kulturer
 • Använda böcker, sånger, ramsor för att lyfta olika språk och kulturer
 •  

Projekt

 • Familjehus (föräldrar är delaktiga)
 •  

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Vi dokumenterar kontinuerligt genom foton på unikum. Vi kollar igenom dessa i slutet av veckan där barnen får ta del av veckans händelser. 

Familjehusen finns tillgängliga för barnen inne på avdelningen. 

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

Att barnen använder sig av de verktyg vi tar fram tillsammans och det som vi ger dem i ovanstående planering. Att vi ser dagliga exempel på att de förstår och agerar utifrån de verktyg och gemensamma regler vi har bestämt tillsammans.

Att barnen utvecklar en djupare empati och ansvarskänsla till djur, natur och människor.

4. Läroplansmål enligt nedan

 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: