Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Villa villekulla pedagogisk planering, Rävekärrs förskola, Matematik ht 20/vt 21

Skapad 2020-08-14 15:23 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, med fokusområdet Matematik.

Innehåll

Syftet med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 18

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla förmågan att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. Att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem.

Vi vill erbjuda barnen möjlighet till ökad förståelse för rumsuppfattning. Rumsuppfattning innebär att kunna förstå, använda och utbyta information om var i rummet ett föremål eller barnet själv befinner sig i förhållandet till omgivningen. Det görs med hjälp av begrepp och signaler som anger läge, avstånd eller riktning. Det ingår också att kunna jämföra och uppskatta tid samt storlek av avstånd, vinklar, plana områden, volymer och föremål som barn får erfarenhet av i närmiljön. 

 

För att uppnå syftet med fokusområdet arbetar vi med följande aktiviteter:

Rumsuppfattning fokusområden 20/21: 

Vi skapar en hinderbana utifrån uppslaget ”vulkan” där barnen ska försöka undvika lavan. Barnen utvecklar kroppsuppfattning/rumsuppfattning. Vi belyser olika lägesord i aktiviteten.

Vi övar olika lägesord tillsammans med Vera.

Mätning:

Vi ger barnen uppdrag i skogen att hämta olika föremål (Lång/kort pinne, stor/liten kotte)
Vi belyser olika redskap för att mäta: tumstock, linjal, måttband. Barnen får mäta olika ting. Volym utforska mängden vatten i glas.

Tid:
Vi drar kalender under samling, (månad, veckodag, datum). 
Vi använder oss av Fun-Time appen för att öka förståelsen för hur lång 1 minut är. Ta tiden vid städning. Uppfattning om olika tidsbegrepp: snart, sen, om en stund,.
Hur länge sitter Vera på bänken egentligen ? Vad tror barnen.

 

Strategier och förhållningssätt:

Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i utbildningen. 

För att skapa bästa möjlighet till inflytande delar vi in barnen i mindre grupper på ett medvetet sätt.

För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.

För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

Medveten kommunikation med barnen där pedagogerna lyssnar aktivt och bekräftar samt sätter ord på det barnen gör eller säger. 

Vi använder digitala verktyg på ett sätt som stimulerar lek, skapande, kommunikation, utveckling och lärande.

 

Dokumentation.

Det är viktigt att pedagogerna försöker se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan att ha bestämda förväntningar. Insamlingen av information handlar om att fånga vad barnen gör och deras relationer till andra. Det kan till exempel vara att se vad barnen är intresserade av men också förstå hur de pedagogiska miljöerna, pedagogernas förhållningssätt och pedagogiska strategier möter upp barnens behov och intresse.

I arbetslaget resonerar vi om hur vi konkret skall arbeta med observation och analys. 

  • Vi kommer att ta foto och anteckna det som händer i utbildningen- och undervisningssituationerna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen samt ge dem möjlighet att samtala tillsammans med sina barn.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: