Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du? Vem är jag?

Skapad 2020-08-14 15:48 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Vi skapar en trygg grupp där alla barn och vuxna är lyhörda för varandra och känner en tillhörighet

Innehåll

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

På Stormen är vi en ny gruppkonstelation med barn födda 2016 och 2017. Våra två undervisningsgrupper  heter humlan och getingen. 

Vi vill i denna undersökningsperiod kartlägga barnens förmågor, förståelse och intresse. 
Barnen har börjat undersöka våra lärmiljöer och lära känna varandra och oss vuxna.

Syfte:

Vårt syfte är att vi ska bli en trygg grupp där alla barn är medvetna om våra rutiner, blir trygga i våra miljöer, med varandra och oss pedagoger. Vi vill skapa ett öppet, tillåtande och nyfiket förhållningssätt där både barn och vuxna är lyhörda och visar hänsyn för varandra. En miljö där barn kan känna en självständighet samt tillit till sin egen förmåga och som inbjuder till en lust att leka och lära.

Generativ fråga: Vem är du och vem är jag ?

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Förståelse:

Vi vill att barnen utvecklar sin förståelse och förmåga att:

-Lyssna på varandra

- Vänta på sin tur

- Hjälpa varandra

- Dela med sig

- Våga prova

- Kunna våra rutiner och gemensamma regler

- Ta eget ansvar

- Utveckla och få en förståelse för socialt samspel

- Aktiva i våra olika lärmiljöer

 

Kärnämnen/förmågor:

Koherens- att förstå sammanhang och orientera sig

Självbild- att veta vem man är och vad man kan

Mentalisering- att föreställa sig andras perspektiv och känslor

 

Begrepp:

Jag kan, hjälpa, samarbeta, leka och lära, snälla händer.

 

Arbetslagets förhållningssätt:

Medforskande och stöttande med en tro på det kompetenta barnet. Vara lyhörda för barnens funderingar i undervisningen samt i utbildningen under vardagen. 

Vetenskaplig grund:

Vi utgår från ett samspelsteoretiskt perspektiv. 

 

 

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Vi börjar att göra en kartläggning över barnens förmågor, förståelse och intressen för att därefter se barnens förändrade kunnande.

 

 

Utvärderingssätt:

* Egen reflektion

*Gemensam reflektion

*Samtal vid planerad undervisning, reflektionsvägg och barnens alster

*Är lyhörda och medforskande i utbildningen 

 

Hur gör vi? (genomföra/dokumentera/reflektera)

Aktiviteter:

- Vi har våra samlingar i samma lärmiljö och börjar vår stund med sången Här är jag och vår namnsång. Vi synliggör med foto på alla barnen och benämner även de som är frånvarande.

- Bildstöd med schemat över dagen för att tydliggöra våra rutiner

- När man kommer till vår hemvist så säger man Hej till varandra och Hejdå när man går för dagen

- Sätta  upp gemensamma regler som vi sedan ”tummar” på

- Göra en gemensam skapelse som vi sätter upp i hallen

- Göra kompisarmband som stärker vår grupptillhörighet på Stormen

- Läsa Kompisböckerna med tillhörande material

- Skapa ett förhållningssätt om hur en bra kompis är (använda oss av begreppet snälla händer)

- Namnlekar

- Samarbetslekar

 

Dokumentation:

Dokumentation sker när ett förändrat kunnande blir synlig utifrån några av de förmågor/ begrepp vi valt att arbeta med. Dokumentation i unikum på grupp och-individnivå. 

 

 

Formativ uppföljning:

 

På vår hemvist har vi tydliga lärmiljöer med tydlig struktur över lekmaterialet. Barnen leker i smågrupper i våra miljöer

I undervisningen arbetar vi mestadels i helgrupp för att öka grupptillhörigheten. Undervisningen kan även ske i smågrupper utifrån vilket lärandeobjekt som är i fokus.

Vår undervisning och utbildning bedrivs till största del utomhus och på bestämd plats.

 

 

 

Hur blev det?

Målredovising: 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: