Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6

Skapad 2020-08-14 18:59 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Genom undervisningen i matematik ska eleven utveckla sin förmåga att: formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Grundskola 6 Matematik
Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Innehåll

Vad du ska lära dig:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar

Hur vi ska arbeta med området

 • vi kommer att arbeta parvis och i smågrupper med problemlösning som behandlar de olika områdena i matematik.
 • spel och praktiska uppgifter
 • individuella uppgifter på Nomp
 • skriftliga individuella uppgifter

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar

 

Tidsplan

Planeringen kommer ligga som grund för hela åk 6 eftersom vi repeterar det vi arbetat med i åk 4 och åk 5 inför de nationella proven i åk 6.

 

Begreppslista

Heltal, decimaltal, bråktal, procent, positionssystem, binära talsystemet,  addition, subtraktion, division, multiplikation,term, summa, differens, täljare, nämnare kvot, faktor, produkt, överslagsräkning, rimlighet, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, polygon, klot, kon, cylinder,  pyramid, rätblock, obekanta tal, ekvation, talföljd, skala, symmetri, måttenhet, area, omkrets, längd, volym, massa, tid, vinkel, sannolikhet, tabell, diagram, koordinatsystem, graf, algoritm

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6 Lgr11

Insats krävs
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
E
C
A
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du förstår problemet till viss del och löser det genom att pröva dig fram.
Du löser problem på ett sätt som fungerar.
Du löser problem på ett sätt som fungerar bra.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kommer med idéer på hur man kan lösa problem på ytterligare ett sätt
Du ger förslag på hur man kan lösa problem på ytterligare ett sätt.
Du ger ofta förslag på hur man kan lösa problem på flera andra sätt.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du förklarar några begrepp och beskriver på ett enkelt sätt hur de kan höra ihop.
Du förklarar de flesta begrepp och beskriver hur de kan höra ihop.
Du förklarar alla begrepp och använder ett matematiskt språk när du beskriver hur de kan höra ihop.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du väljer och använder ofta fungerande metoder där resultatet nästan alltid stämmer.
Du väljer och använder fungerande metoder med bra resultat.
Du väljer och använder effektiva metoder med mycket bra resultat.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Dina redovisningar är möjliga att följa både skriftligt och muntligt men kan innehålla oklarheter. Du blandar matematiskt språk med vardagsuttryck.
Det går att följa dina redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är godtagbart.
Det går att följa alla steg i dina redovisningar både skriftligt och muntligt. Det matematiska språket är korrekt.
Kommunikation och resonemang
Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du ger förslag och ställer frågor i diskussioner.
Du ger förslag och ställer frågor som för diskussioner framåt.
Du ger nya idéer och förslag som passar i sammanhanget. Du ställer frågor som för diskussionen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: