Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Behövs snällhet i världen?

Skapad 2020-08-17 07:56 i Västertorps förskola Norrtälje
Förskola
Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet tillit till sin egen förmåga samt en förmåga att förstå och acceptera andra individer att vi är lika och olika.

Innehåll

Innehåll

 

 

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

 

Generativ fråga: 

Behövs snällhet i världen

Syfte: 

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin identitet tillit till sin egen förmåga samt en förmåga att förstå och acceptera andra individer att vi är lika och olika.

 

Mål ur Lpfö 18:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att hjälpa andra.

BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov:
Då vi har åldersblandad barngrupp ligger vi på olika nivåer, dock ger detta förutsättningar för utveckla möjligheter att förstå sig själv och andra samt hjälpa och be om hjälp.

Barnen försöker genomföra olika saker själva som exempelvis klä på sig
Barn tar initiativ till kontakt och samspel med andra barn och pedagoger
Barnen och pedagoger uppmärksammar problem/ händelser och benämner det som sker. 
Barnen vill hjälpa till, pegagoger uppmuntrar till detta.

Barnen behöver lära sig det social reglerna, Samförstånd, ömsesidighet och turtagning.(SÖT: lekregler)
Barnen behöver lära sig vart gränsen går och hur vi kan tolka varandra när man vill och inte, integritet.
Stopp min kropp.(handen som stopp markering)

Specifika mål

BARNENS FÖRSTÅELSE

Känslor empati, att se andras behov

- för att vi är olika och lika
- att jag är en person och jag kan "göra saker" (handla) 
- att jag kan, som exempelvis klä på sig (självständighet och tillit till sin förmåga)

turtagning och att dela med sig

samarbeta och att hjälpa varandra

 

 BARNENS FÖRMÅGOR.

Vilka förmågor är det barngruppen ska få möjlighet att lära sig under processen?

- uttrycka sina känslor och vilja

- att kunna be om hjälp
- att kunna hjälpa
- att kunna säga stopp
- konflikthantering

- klä på/av sig
- handla utifrån sin förmåga

samarbete och turtagning

BARNENS BEGREPP

Vilka begrepp är det barngruppen ska få möjlighet att lära sig under processen?

- Jag

- Vi

-Du 
- Olika/lika 
- samma /likadana
- stopp
-känslobegrepp som glad, arg, ledsen rädd

-vänta

-hjälpa och fråga om hjälp

-försöka själv, prova
- namn på pedagoger och barn på avdelningen

 

 FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Arbetslagets förhållningssätt:

Ann S  Pihlgren lyfter begreppet Scaffolding  som är relevant i detta. Barn lär genom att leka, experimentera och uppleva, där vi pedagoger ger barnen tid, rum och ro och har ett tillåtande, medutforskande och medupplevande förhållningssätt, (scaffholdingstöttande).Vi är förebilder (Lpfö18) i denna process, som kommer att få ta lång tid, vi pedagoger är  närvarande, stötta och utmana barnen, benämna och ställa öppna frågor ex hur tänkte du nu, vad menar du, vad händer då. Det  öppnar upp för barnen att tänka på olika sätt och väcka barnens nyfikenhet och vidga sitt lärande

Vetenskaplig grund:

Det är i mötet med varandra som utveckling sker.

 

 FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet:

Öka kunskapen genom att läsa relevant litteratur om ämnet.

2. UTVÄRDERING

 KRITERIER

Kriterier: Denna process fortskrider under hela förskole tiden och handlar om hur gruppen och individens enskilda utveckling sker, som språkligt och kognitivt.

Vi använder oss av en matris för att kunna se progressionen, i stegen "påbörjad utveckling" "en bit på väg" och "måluppfyllelse"

Här tittar vi på barngruppen, inte det enskilda barnet

 UTVÄRDERINGSSÄTT

Utvärderingssätt: Under terminsstart observerar vi barngruppen som vi sedan reflekterar om och utvärderar för vidare arbete, ibland tillsammans med barnen. Vi lyfter också i samband med utvecklingssamtalen.

Kvalitetsdagar, Arbetslagsreflektioner, film och dokumentation

3. AKTIVITETSPLAN

STARTAKTIVITET

Vi startar upp med att arbeta runt böckerna "Att sprida glädje", "Dela med dig". Vi spelar teater, gör en power point, erbjuder barnen material för att själva kunna spela/leka, vi har handdockor kopplade till böckerna, kanin och igelkott.

Vi skapar en mindmap tillsammans med barnen som vi fyller på tillsammans med barnen när vi hör och ser deras reflektion och tankar.

 Vi arbetar med att skapa trygghet genom att vara tydliga inför barnen om vad som ska ske och med vem. Genom att vara med i deras lek och aktivitet kan vi vägleda och stötta dem i deras arbete och kontakt med de andra barnen. Vi ger dem möjligheter att träna på samarbete, dela med sig och turtagning, vi hjälper dem med olika sätt att kommunicera. Vi stöttar dem i att fråga en kompis om hjälp och att även fråga om de kan hjälpa till. Vi använder oss av tecken för att förstärka språket och bildstöd för att förtydliga. 

Vi använder oss av ett material med kompisböcker utifrån barnkonventionen, böckerna belyser bl.a samarbete, dela med sig och vänta på din tur. Genom att observera barnen i deras  aktiviteter och lek kan vi också planera vårt arbete framåt och inspirera till nya utmaningar.

Vi arbetar med barnen i mindre grupper för att skapa förutsättningar för  alla att delta utifrån sin förmåga. Att erbjuda samma aktivitet vid flera tillfällen ger barnen möjlighet att titta på för att vid ett senare tillfälle delta. Vi ställer öppna frågor och är nyfikna på hur barnen tänker för att föra arbetet framåt. 

Genom att förbereda dem på vad som ska hända och fråga om de vill får barnen en möjlighet att välja och påverka, det ger dem en förförståelse för vad som ska ske. Vi stöttar dem att ta ansvar för sina egna saker genom att visa på namn i deras kläder och använda oss av bilder vid deras hylla. Vi arbetar med att alla ska känna att de behövs och att de utifrån sin förmåga kan delta.

 FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

Observationer för att se vad som behöver utvecklas, detta genom film, foto, dokumentation som lärloggar och reflektioner i arbetslaget och tillsammans med barnen.

 LÄRMILJÖ

 

Pedagogerna bekräftar och sätter ord på barnens uttryck vid känslor och viljor. De skapar förutsättningar för att barnen ska få träna på sin självständighet som exempelvis påklädningssituationer, matsituationer och toalettsituationer. I samspel med andra individer är pedagogerna närvarande och stöttar i konflikter och i dialogen mellan barn- barn och barn- pedagog. Kroppsspråk och verbalt kombineras för att utvidga förståelsen, som exempelvis stopp - markeras med hand och säger stopp.
Verksamheten bygger på tydliga rutiner vilket gör att barnen ges förutsättningen att bli självständiga utifrån sin förmåga och därmed kan utveckla sin egen tillit till den.

Vi uppmuntrar till samtal om ex känslor för att skapa förutsättningar för att kunna benämna och uttrycka detta. Bildböcker och bilder är material som används i dessa samtal, även vardagliga händelser är en utgångs punkt för dialoger.

Barnen har hyllor där namn och bild är uppsatt, för att kunna stryka deras identitet. 

På våra möten kommer vi genom sång och bilder synliggöra vilka som är här och vilka de är, vilket stärker gruppkänsla och identitetsutvecklingen (vem är jag?)

 

 

Kopplingar till läroplanen

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·         Lpfö 18Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18

Matriser

Normer och värden

Förståelse

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Förmågor

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Begrepp

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här
Skriv ert konkreta mål här

Reflektionsfrågor

Ny rubrik

Vad har hänt sedan förra gången?
d olika material: bilar, bollar, flirtkulor. Sångsamling med olika burkar har varit spännande att se vad som gömmer sig. Burkarna har både skruvlockVad har vi gjort? Inskolningar av tre nya barn. Vi har förändrat i inomhusmiljön. Har kommit igång med ute och inneaktiviteter. Börjat inför projektet att ta fram böcker, skapat flanosaga och även planerat en teater. Vi har skapat en grundstruktur. Vad har vi sett? Inneaktiviteter: Vi har sett ett intresse för att rita och måla. Barnen har blivit erbjudna att måla me och knäpplock. Vi har varit på gården och upptäck den, de nya barnen har använd sig av i stort sätt hela gården. Vi har också upptäckt närmiljön med promenad runt gården. Barnen fick i uppdrag att leta sniglar men vi hittade inga, det blev kottar istället.
Reflektioner
Hur gick det? Varför blev det så? Hur reagerade barnen på det vi gjorde? Vad fångade barnen? Vad behövde barnen för uppmuntran och stöttning? Hur fungerade lärmiljön som stöd för processen? Hade barnen tillräcklig kunskap för uppgiften? Vilka strategier använde barnen? Vilka barn var delaktiga? Vilka reflektioner gjorde barnen? På vilket sätt bidrog vi pedagoger till barnens lärande?
Hur går vi vidare?
Vad och hur ska vi utmana? Vad tror vi kan vara meningsfullt för barnen? Vilka fler språk och uttryckssätt kan vi erbjuda barnen? Vilka material och vilken miljö ska vi erbjuda barnen? Vilka fakta behöver vi pedagoger söka för att komma vidare? Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga? Vilka arbetssätt och förhållningssätt ska vi använda? Vilka kunskaper behöver vi pedagoger för att kunna utmana barnen vidare?
Vilket lärande ser vi?
Vad är det barnen försöker förstå? Vad verkar de vilja undersöka? Vad vill vi som pedagoger att barnen ska förstå? Arbetar vi mot de mål som är uppsatta? Hur använder sig barnen av varandra i sitt utforskande?
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: