Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden HT 20

Skapad 2020-08-17 09:28 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Planering för undervisning i normer och värden

Innehåll

Planering Ht 2020

Normer och värden

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Hur ser vi att barnen gör olika val för att skapa goda relationer med sin omgivning? 

Kriterier för strävansmålet:

Ökad progression i barnets förståelse för hur man agerar/förhåller sig till olika miljöer i samhället (biblioteket, kyrkan , andra människor) källsortering (hållbar utveckling).

Att öka förståelse för vikten av hållbara sammanhang till andra och olika material.

 

Nuläge :

Barnen är aktiva och initiativrika i det material och i den miljö som är synlig och tillgänglig på förskolan. Vi vill vidga deras erfarenheter och kunskaper genom att besöka olika platser där andra regler/normer blir synliga. 

 

Metoder för att nå målet: 

Vi arbetar i mindre grupper och vid tillfällen i helgrupp.

Använda en fiktiv figur som verktyg för inspiration och röd tråd i projektet.

Ge barnen valmöjligheter, inom ramen, och utifrån dessa stödja till en progression i förståelse utifrån egna erfarenheter.

Ge förutsättningar för tankar, idéer och reflektion genom besök på olika platser, utanför förskolan.

Ge möjligheter till att att prova och ompröva i olika sammanhang.

Ge barnen tid och förutsättningar att i olika gruppkonstellationer få beskriva och praktisera sina hypoteser.

Vi utgår från teorier:

Poststruktuell ingång

Utvecklingspedagogiken

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

 

Variation- vi använder oss av en fiktiv figur som en ”uppdragsgivare” som en röd tråd.  Denne figur visar variation genom olika happenings och material som tillförs.  

 

Inramning- fokus på barnens intresse. Återkoppla till tidigare undervisning genom foto/film/bild i olika sammanhang. 

 

Samordning av perspektiv- utgå från barnens erfarenheter. Vilka kunskaper har barnen om sig själv, sin familj och sin omgivning? Vilken förståelse har barnen för olika val och möjligheter till val? 

Genom detta kan vi utmana och berika och samtidigt vidga barnens förståelse för sin närmiljö och olika valsituationer samt andras perspektiv (olika levnadsförhållande).  

 

Från lokalt till expansivt språk- Vi möjliggör för reflektionstillfällen tillsammans med barnen. Vi utgår från olika sorters dokumentation när vi reflekterar tillsammans med barnen.  

De får återberätta, ställa frågor och uttrycka tankar. Vi använder medvetet ett expansivt språk för att utmana barnens i deras eget språkande. Vi kopplar ihop den undervisning som bedrivs med vardags situationer.  

 

Barn behöver stöttas och utmanas- vi stöttar och utmanar genom att tillföra, berika och lägga till ny kunskap genom lek, sång, rörelse/motorik, promenader, material med mera.  

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? 

Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i barnets förändrande kunnande. Detta ligger också som underlag för barnens utvecklingssamtal.  

Vi reflekterar/återkopplar kontinuerligt från tidigare undervisningstillfällen för att sätta ord på och belysa vad vi gjort och vad de lärt sig.  

Vi har dokumentation synlig och tydlig för barnen så att de också får ta del av lärprocessen och att den hålls levande över dagen.  

 

Mönster görs synliga- tydliga rutiner och mönster i barnets värld skapar trygghet. Struktur över dagen som är återkommande. Dagsschema som vi följer. Samma rutiner kring samling med tydliga platser och upprepande i görandet.  

  

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: