👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering HT-20/VT-21

Skapad 2020-08-17 10:09 i Förskolan Vipan Kristinehamn
Förskola
Det här året kommer vi på Svanen arbeta med Väpplarna som är små figurer som symboliserar olika kunskapsområden.

Innehåll

 

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

HT-20

- Förskolan ska skapa förutsättningar för att alla barn ska kunna delta och få möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen och utvecklas efter sin förmåga och sina behov. 

- Förskolan ska öka barnens språkliga förståelse och förmågan att kommunicera i olika sammanhang. 

- Förskolan ska skapa förutsättningar för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både svenska språket och sitt modersmål.

- Förskolan ska skapa förutsättningar för att barnen bekantas med begreppet matematik och har en förståelse för matematik är. 

- Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till likvärdighet och höjd kvalitet på utbildningen och undervisningen. 

- Förskolan ska skapa förutsättningar så att barn som vuxna tar ansvar och bli engagerade och handlingskompetens i globala frågor. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/jamstalldhet-i-forskolan

VT-21

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, ​samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, utrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.  

 

1. Tillgänglig utbildning social, pedagogisk och fysisk miljö

2. Språkutveckling

3. Modersmål

4. Matematisk utveckling 

5. Systematisk kvalitetsarbete SKA 

6. Långsiktig hållbarhet

 

Vart är vi?

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

HT-20

Nu i början av terminen lägger vi mycket tid på att lära känna varandra genom lekar och andra aktiviteter. I den fria leken ser vi att barnen leker mycket rollekar som tjuv och polis och affär men även lekar som kurragömma. Barnen visar intresse för gårdens odlingar och frågar frågor kring den. De klättrar i träd.

Barnen kommer från olika grupper med olika kunskaper med sig. Just nu håller vi på att lära känna varandra och ta reda på vart barnen är. 

VT-21

Vi arbetar nu med språket där rim, ramsor och berättande står i fokus. Vi har nu en trygg barn som har funnit sig i gruppen. Vi ser nu att barnen har intresse kring och anammat våra fokusområden på ett annat vis än innan. Vi arbetar nu i mindre grupper kontinuerligt som har positiv effekt. Vi har även infört att barnen väljer rum/aktivitet där vi tillsammans med barnen kommit fram till hur många man kan va i rummet.  

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

HT.20/VT-21

1. Med hjälp av skyltar på dörrarna till varje rum kan barnen själva dela in sig i mindre lekgrupper. De börjar anamma våra rutiner för att få en flyt på dagen. Vi lyssnar in barnens intresse och utvecklar miljön efter det. 

2. De känner igen sin begynnelsebokstav. De tycker om att berätta olika saker för resten av gruppen. 

3. Vi har bara ett barn med annat modersmål.

4. Där ser vi ett stort intresse. Problemlösningar, experiment, färg och former och andra aktiviteter har tagits väldigt positivt emot.

5. Barnen dokumenterar sitt lärande. Barnen uttrycker sin åsikt med ljud och röst. 

6. De är medvetna om det materialet vi på vipan återvinner och varför vi gör det. Allemansrätten. 

 

Vart ska vi?

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

 

HT-20

Genom materialet Väpplarna ska vi öka barnens förståelse kring de fyra ämnena socialt samspel, matematik, språket och no/teknik.  

1. Vi vill att alla ska kunna delta i vår miljö. Vi vill göra miljön tillgänglig och lätt och anpassad att leka och lära i. 

2. Att kunna utrycka sig i ord och andra uttrycksformer. Kunna beskriva, lyssna, samtala, argumentera, tolka och kommunicera genom olika uttrycksformer. 

3. Vi vill att alla ska få kännedom om vilka andra kulturer, språk och traditioner det finns. 

4. Vi vill att barnen ska få prova på, undersöka och reflektera över olika problemlösningar och ekvationer. Nu kommer vi lägga fokus på mönster och former. 

5. Utveckla våra barndokumentationer genom att fota, filma och prata muntligt inför sina kompisar. 

6. Att vi man ska va rädd om vår närmiljö och att tillvara på det material vi har. Medvetenhet om olika kretslopp utifrån våra årstider. Tex komposten vi har på gården. 

VT-21

4. Vi vill att barnen ska få ett bredare ordförråd och leka med ord i olika former som tex rim, ramsor, sagor och sånger. Även få prata inför varandra och känna trygghet i det. 

6. Vi vill fokusera på en hållbar verksamhet som tex rutiner, barngrupp och mående. 

Hur utmanar vi?

HT-20/VT-21

Genom att dokumentera sitt eget lärande. Vid reflektion.  

Genom experiment, lekar, aktiviteter i temagrupper och ta tillvara på barnens intressen och utmanar dem från det. Vi utmanar utifrån kunskap och mognadsnivå. 

Vad är vår förväntade effekt?

HT-20/VT-21

Vi vill ha en trygg och fungerande barngrupp som är självständiga och vetgiriga. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och på sätt få kunskap och förståelse för språk och matematik som är våra arbetsplansmål. Vi önskar att de använder sig av det vi arbetar  med i "vardagen". 

 

Hur gör vi?

HT-20/VT-21

Hur ser vår miljö ut?

Genom att dela in barngruppen i 3 mindre grupper så förbättras undervisningsmöjligheten och man ger barnen mer utrymme att komma till tals och de kan få sin röst hörd. Man har större möjlighet att se det enskilda barnet. Dessa grupper är också positivt nu i dessa tider. Vi har ändrat på grupperna där 5åringarna som ska börja förskoleklass ska få andra utmaningar, resterande grupp är blandade åldrar. 

Vår miljö är under ständig förändring för att den ska passa barnens intresse och våra mål.

Ute finns tillgång till asfalts, gräsytor och "skogsmiljö". Vi vill utmana barnen med "ofärdig" miljö för att de ska kunna vara kreativa i leken och utmana fantasin. vår förändras med årstiderna och då förändras leken. och det finnas andra förutsättningar för lärande och möjligheter. 

Förhållningssätt?

Genom att ha ett genus och jämställt tänk och utgår från barnens och barngruppens bästa och behov. Ge barnen tid och möjlighet att prova själva och våga göra fel.

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi pedagoger bidrar med material i barnens lekar för att öka deras kreativitet. 

Barnens funderingar och frågor?

Vi är lyhörda och tar barnens frågor och funderar på allvar. Är det något vi inte kan svara på tar vi reda på det. Medforskare.  

Vem gör vad och när?

Genom rutiner vi har i personalgruppen får dagen ett bra flyt och vi vet vad och när något ska göras. Det gäller både i rutinsituationer och i aktiviteter i barngruppen. Vi har även rutiner för våra grupptillfällen och ett öppet klimat. 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18