Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tröskan pedagogisk planering

Skapad 2020-08-17 12:30 i Åkerbrukets förskola Svedala
Förskola
Pedagogisk planering Tröskan

Innehåll

Pedagogisk planering Åkerbrukets förskola 2020

 

Val av kärnämne/n:

Mentalisering-  Att föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Kommunikation - Att förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Koncentration - att styra och hålla kvar uppmärksamheten

Var är vi? - Nulägesanalys

Barngruppen består av 21 barn i åldrarna 3-5 år. Vi kan se att många av barnen har ett stort rörelsebehov, både i undervisningssituationer och i olika aktiviteter inne på hemvisten och även under utevistelsen. Detta kan vi se genom att barnen ofta själv ber om ett rörelsepass när vi fokuserat på en aktivitet och att vi pedagoger märker att barnen visar stor glädje engagemang när vi erbjuder all form av rörelse. Eftersom vi ser att barnen mår bra av rörelse och genom detta får lättare att fokusera kommer vi att använda oss av olika former av rörelse kopplat till vårt projekt om Kråke. 

En del av barngruppen har tidigare termin fokuserat mycket på bokstäver och vi kan se att intresset finns kvar och kommer därför att bygga vidare på det och låta dessa barn inspirerar de andra barnen och tillsammans skapa vår väg mot lärande av bokstäver och alfabetet. 

Halva barngruppen har tidigare fokuserat mycket på värdegrunden genom olika sagofigurer och detta visade sig bli väldigt uppskattats hos barnen och vi kunde se stora förändringar i hur barnen hanterade konflikter, samarbetade och pratade till varandra. Vi vill bygga vidare på detta arbete och kan redan i början av terminen se hur dessa barn hjälper de andra barnen att hantera exempelvis konflikter med hjälp av sina verktyg. Även här vill vi att barnen inspirerar varandra och skapar en ännu djupare inblick i värdegrunden. 

Vi kan se att det finns många barn som behöver ta större plats i undervisningen. Dessa barn behöver utmanas, stärkas och lyftas. 

 

Vart ska vi? - (Vad vill vi att barnen ska utveckla)

 

Språk och kommunikation: Vi vill att barnen utvecklar en fördjupad förståelse för alfabetet och dess bokstäver. Vi vill även ge barnen redskap i att kunna återberätta exempelvis sagor eller en händelse och lyssna på varandras åsikter och tankar. Vi vill att barnen får en förståelse för att det finns olika typer av medier och utveckla ett intresse för detta. Vi vill att barnen utvecklar sitt ordförråd samt utvecklar en förståelse för hur de kan leka med språket.

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

Naturvetenskap och teknik: Vi vill att barnen ska utveckla en förståelse för olika fysikaliska fenomen exempelvis åska. Vi vill utmana barnen med hjälp av experiment och öka deras förståelse för detta. Vi vill även ge barnen en förståelse och ett ansvarstagande kring hållbar utveckling samt förståelse för djur och hur de lever i vår natur. Inom teknik vill vi att barnen får en förståelse för den teknik som finns i vår vardag och även att de utvecklar förståelse för konstruktion på olika sätt. 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Inflytande: Vi vill att barnen ska förstå att de har inflytande över sin dag på förskolan och förstå att de kan påverka genom demokratiska former men även genom att deras egna idéer kommer till form och blir verklighet i samtal med andra barn och pedagoger på förskolan. Vi vill också att barnen utvecklar en förståelse för hur deras egna handlingar och val kan påverka andra människor och vår gemensamma vardag på förskolan. 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Lpfö 18

 

Normer och värden: Vi vill att barnen får en förståelse för hur vi som människor bör behandla varandra, en förståelse för att vi kan ha olika åsikter och att allas åsikter är av lika stor vikt. Vi vill att barnen får en förståelse för alla människors lika värde och att alla barn har samma rättigheter. 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

Kulturell identitet, motorik och skapande: Vi vill att barnen utvecklar en förståelse för andra kulturer, hur människor lever och bor i andra länder, vad de äter, hur naturen kan se ut, skillnader och likheter med hur de själv lever i Sverige. Vi vill ge barnen en förståelse för att det finns olika språk i världen och ge dem en inblick i detta samt att det finns människor som är flerspråkiga. Inom motorik vill vi att barnen utvecklar en glädje inför att röra på sin kropp, även en förståelse kring vad kroppen mår bra av. Vi vill också att barnen utvecklar ett mod att våga prova nya former av rörelser eller aktiviteter. 

Inom skapande vill vi ge barnen möjlighet att prova på olika sorters material, på olika sätt vid flera tillfällen. Vi vill också att barnen utvecklar en förståelse för att kunna förmedla sina erfarenheter och känslor genom skapande. Vi vill utmana barnen i att våga gå in i en annan roll och vara någon annan genom dramatisering.

Lpfö 18
Lpfö 18
Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 

Personlig och social utveckling: Vi vill utmana barnen i att våga ta plats i undervisningen och våga säga vad de tycker och tänker, att våga uttrycka sin åsikt inför de andra barnen i gruppen och även att våga förmedla den kunskap barnen själv har inom olika ämnen. Förmåga att fungera tillsammans med andra och hantera vardagen i en barngrupp är också något som vi vill att barnen utvecklar en förståelse för. Vi vill att barnen utvecklar en förståelse kring begreppet stopp min kropp. Vi vill utmana barnen i leken och ge dem en förståelse kring begreppet fantasi. 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

 

Matematik: Vi vill att barnen utvecklar en förståelse för siffror och mönster. Vi väl även att barnen utvecklar en förståelse för olika matematiska begrepp såsom addition och subtraktion. 

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Hur gör vi? – (Hur undervisar vi?)

Språk och kommunikation: I Kråkes bokstavsbok får barnen möta alfabetet och alla bokstäver, med hjälp av denna bok kommer vi att fokusera på olika saker med bokstäver exempelvis lekar, bingo och barnens begynnelsebokstäver. Genom att ha högläsning varje dag kommer barnen att få möta olika sorters litteratur som faktaböcker och sagor. Vi kommer att återberätta vad som tidigare hänt i böckerna och återkoppla till vardagliga händelser kring böckernas innehåll. Vi kommer även att erbjuda barnen sagor i digital form. Genom vardagliga samtal kring vår undervisning och kring händelser i vardagen, både i och utanför förskolan får barnen återberätta, reflektera och stå upp för sin egen uppfattning och åsikt. Tillsammans med Kråke får barnen möta språkövningar, rim och ramsor och språklekar. När vi läser vår högläsningsbok, böckerna om Kråke och våra andra karaktärer stannar vi upp och samtalar om orden i böckerna, vi pratar om dem och lär oss dess betydelse tillsammans, ofta genom google och barnens tankar, gissningar och erfarenheter.

Naturvetenskap och teknik:

Kråke kommer att komma med olika brev till barnen där han har mött ett fysikaliskt fenomen exempelvis åska eller ljud som vi sen lär oss mer av genom böcker, film osv. Kråke kommer även med brev där han undervisar barnen i olika experiment kopplade till det ämne vi berör just då exempelvis mönster med vatten, färg och olja. Barnen kommer att få möta Skräpmonstren och lära sig om hur man sorterar, behandlar naturen och djuren, om en hållbar utveckling. Vi kommer genom Kråkes bok om djur att fokusera på detta och även prata om vilka husdjur Kråke har och skapa en förståelse hos barnen kring olika djur i vår närhet. 

Kråke har ett stort intresse för att bygga saker och detta kommer han att bjuda in barnen i och på så sätt får de möta bygg och konstruktion, detta kommer de att möta både genom böckerna om Kråke och i uppdragsbrev från honom. I leken inne på hemvisten kommer vi att vara nära barnen och utmana dem i deras konstruktionslekar exempelvis genom att använda olika byggbeskrivningar. Barnen ska även få möta teknik i vår vardag, detta  genom de spel de spelar på lärplattan och olika program kring teknik på lärplattan. I början av terminen kommer vi att prata om namnet på vår hemvist Tröskan och på olika sätt ge barnen en förståelse för hur en skördetröska är uppbyggd och dess funktion. Vi kommer att använda oss av qr koder inne på hemvisten, barnen får scanna av och kan sen titta på exempelvis ett klipp kopplat till projektet eller den aktuella undervisningen. 

Inflytande: Genom levande samtal kring vår miljö, både inne och ute på förskolan vill vi skapa en medvetenhet hos barnen kring sitt eget ansvar. Vi ska prata om vad ordet ansvar innebär och även kring det ansvar vi har för varandra. Detta kommer vi framförallt att göra genom att prata om virus och bakterier kopplat till Radioapan och boken om Pelle Svanslös och om att tvätta händerna. Vi kommer att prata om demokrati och om vad det innebär, barnen får delta i olika röstningsprocesser och vi pratar om vad den innebär, att våga rösta på det man själv vill och att acceptera resultatet. Rösta kommer vi att göra på varierande sätt, både kring saker som tillhör projektet och även kring saker som tillhör vardagen. Genom att lyssna in barnens tankar och låta dem styra delar av projektet kommer vi att fokusera på barnens rätt till inflytande, att prata om vad inflytande betyder och lyfta dem barn som har förstått och låta dem inspirera de andra till att våga ge förslag och idéer på aktiviteter och material. 

Normer och värden: Barnen kommer att få möta Flynner varje vecka, Flynner kommer med olika böcker som behandlar olika ämnen kring vår värdegrund, att hjälpas åt och att förstå andras människors situation. Vi kommer även att fokusera på böckerna om Vem med stort fokus på Nallen och hans vänner och deras konflikter, problem, glädje, olikheter osv i vardagen. Vi kommer att ha många samtal där barnen får berätta vad de känner och tycker kring både Vem och Flynner. För att barnen ska få en förståelse för allas lika värde kommer vi att läsa boken Alla barns rätt och prata om barnkonventionen och med hjälp av böckerna om William och hans kompisar ska vi undervisa i förståelsen för att vi alla är olika. Kanin och Igelkott kommer även att komma på besök och vara en del av värdegrundsarbetet. 

Kulturell identitet, motorik och skapande: Genom att Kråke åker på olika resor och besöker olika länder och platser (dessa representeras av barnen i gruppen) tillsammans med  barnen vill vi att de ska få en förståelse för hur andra människor lever i anda länder. Vi kommer även på dessa resor att möta andra språk genom böcker, faktafilmer, sånger. Vi erbjuder barnen skapande på olika sätt genom olika material kopplat till Kråke, Flynner, Vem osv. Barnen får exempelvis rita något som berört dem i sagan om Flynner, rita hur Kråke ser ut, göra sin bokstav i lera, skapa en tavla med alla barns rätt. Barnen får skapa ett kompisarmband kopplat till värdegrunden, mönster och bokstäver. Vi erbjuder barnen att dramatisera böckerna om Flynner och Vem. Vi kommer även att dramatisera med hjälp av de mjuka vännerna och stopp min kropp. Vi kommer att erbjuda barnen rörelse i olika former, kopplat till vårt projekt i form av uppdrag från Kråke och även utanför projektet som exempelvis hinderbana, följa John, Bamseyoga, Miniröris. Vi erbjuder barnen små rörelsepass via vår skärm innan eller mitt i undervisningen för att barnen lättare ska kunna hålla fokus. 

Personlig och social utveckling: Genom att ställa frågor till barnen med hjälp av vår magiska sten vill vi att de ska våga prata inför de andra barnen i gruppen, vi börjar med enkla frågor som tillhör vardagen och hoppas sen kunna utveckla detta genom att ställa mer fördjupade frågor kring exempelvis den litteratur vi läser.  Att prata inför andra utmanar vi också barnen att göra när de haft med sig Kråke hem och ska berätta om hans äventyr. Vi kommer att erbjuda barnen olika lekar där de blir utmanade i att våga stå i fokus och känna att de växer i sig själv. Genom att variera vår undervisning på olika sätt vill vi ge barnen nya spännande utmaningar som skapar lust att lära och sen utveckla lärandet vidare genom lek. Vår tanke är också att stötta barnen i att  bjuda in varandra i lekarna och på så sätt inspirera varandra och skapa lust till lek och lärande. Vi vill ge barnen mycket feedback och beröm när de har gjort något bra och vill att detta ska stärka deras tro på sig själv. Barnen får samarbeta (ofta med sin hjälparkompis) genom olika lekar i projektet, träffas och prata i stor grupp och även i mindre grupper. Tillsammans ska vi skriva regler för Tröskan som barnen tillsammans får följa och hjälpa varandra att följa. Våra mjuka vänner inbjuder till förståelse för fantasi, vi kommer att fokusera på ordet och de mjuka vännerna finns alltid med i barnens lek och vår tanke är att de kan skapa nya situationer för fantasilek. 

Matematik: Barnen får möta Miniräknarna genom Ur play och vi kommer sen att välja ut olika delar ur programmen som vi arbetar vidare med såsom mönster och antal och koppla detta till böckerna om Rutan och Randan. Genom Kråkes sifferbok får barnen möta siffror och addition och subtraktion, detta får de även möta genom insamlingen av pant som förvandlas till pengar. Barnen ska också få möjlighet att presentera olika tal för varandra och samarbeta kring att lösa dem. Vi kommer att lyssna på olika sånger kopplat till siffror och läsa böcker om detta. Även med lekmaterial  som finns på förskolan kan vi tillsammans med barnen leka på matematiska grunder genom Kims lek tex, där barnen får fundera över matematiska begrepp, former, mönster,antal m.m, för att barnen tränar sitt arbetsminnet. 

 

Delutvärdering i dec/jan och Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det?

 

Hur går vi vidare? (fånga upp det ni inte nuddat vid utifrån er planering)

 

Resultat i maj/juni:

 

Hur blev det? - Samvärdering – nylägesanalys (barns förändrade kunnande)

 

 

Koppla på läroplansmålen i Unikum i den pedagogiska planeringen.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: