Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål Hassleförskola omsorg,utbildning och lärande 20/21

Skapad 2020-08-17 13:28 i Hasslerörs förskola Mariestad
Förskola
Målformulering: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte. Pedagogerna ska aktivt delta i dessa miljöer för att främja barnens möjligheter att leka och lära tillsammans. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Lpfö s.10) Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer. (Lpfö s.11)

Innehåll

Hassle förskola 20/21

Läroplansområde;

 

Omsorg, utveckling och lärande

Barnen ska få möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. (Lpfö s.10)

Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet.

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både inomhus och utomhus och i varierande miljöer. (Lpfö s.11)

 

Målformulering: Pedagogerna ska skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte. Pedagogerna ska aktivt delta i dessa miljöer för att främja barnens möjligheter att leka och lära tillsammans.

 


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

Arbetat under året med leken.

 

Vi har fått påfyllning teori om leken, litteratur, föreläsningar. Vi har haft veckoreflektioner i arbetslaget under handledning av Cecilia

 

 

Vi har förändrat miljöer efter barnens intressen, tillfört rekvisita, utgått från Lpfö

 

 

Vi har tagit tillvara de lekstarka barnen.

 

Vi har fått föräldrar delaktiga i projekt

 

Vi har delat barnen i mindre grupper framgångsrikt. Barnen blivit tryggare i det lilla sammanhanget vilket lett till att

de blev tryggare i den större gruppen.

 

Pedagogerna har varit närvarande i barnens lek för att kunna följa vad som fångat barnens intressen och kunnat tillföra nytt material.

 

Pedagogerna är förebilder och delaktiga i leken.

 

Vi har gett tillbaka till barnen genom att projicera bilder för barnen att reflektera kring

 

 

Vi har svårjobbade miljöer/lokaler.

 

 

Vi har arbetat utomhus i större utsträckning under Coronapandemin och tycker inte vi erbjuder barnen likvärdiga undervisningsmiljöer som inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av Coronapandemin  har förhållandena sett annolunda ut med personalbrist och fortfarande stort barnantal, så har vi ej kunnat dela upp oss lika mycket.

 

 

 

 

 

 

Vi ska se till att varje barn får förutsättningar att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.


Vi ska verka för en god tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande.


Vi ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.Vi vill satsa mer på utemiljöer för att skapa mera samspel och möten mellan barnen genom deras lek och erbjuda och skapa varierade undervisningsmiljöer såväl inomhus som utomhus som har ett tydligt syfte.

 

Varje avdelning gör en pedagogisk planering anpassad efter aktuell barngrupp.

 

 

Vi utgår från var barnen befinner sig i sin proximala utvecklingszon.

 

 

Vi pedagoger Involverar barnen i skapandet av de fysiska miljöerna för att göra dem delaktiga.

 

 

 

Vi pedagoger Introducera miljöerna för barnen

 

Vi pedagoger delar upp oss och är mer närvarande i barnens lek ute som inne.

 

Vi vill hålla mer ordning på utemiljön, städa och rensa förråd.

 

Vi vill fortsätta jobba aktivt på våra miljöer inne/ute och låta dem inspireras och utgå från barnens intresse och förändra miljöerna efter vad vi arbetar med i projekt och tema.

 

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: