Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 20/21

Skapad 2020-08-17 14:05 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Språk 20/21

Innehåll

Nuläge

Vi kommer i år att ha en barngrupp som vi behöver dela i mindre grupper där vi jobbar språkutvecklande utifrån mognad. Vi jobbar med tecken som stöd och bildstöd. Barngruppen behöver ges möjlighet att träna på begrepp. Vi har sett ett intresse för tecken som stöd samt bildstöd hos barnen. Vi läser ofta böcker, både analoga och digitala men koncentrationen hos barnen vid läsning är ofta kortvarig. Strukturen under våren har inte fungerat som det ska på grund av Covid-19. 

Mål

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 

Utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer mig som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Ett nyanserat tal språk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Syfte

Språket har en avgörande roll i våra liv, med detta arbete vill vi ge barnen så bra förutsättningar som möjligt för att kunna vara delaktiga i samhället, det sociala nätverket, skolan och arbetslivet.

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med språkpåsarna och bornholmsmaterialet. I språkpåsarna finns material som ger barnen möjlighet att utveckla begrepp, motsatsord och sin munmotorik. 
Barngruppen kommer att delas in i mindre grupper där de ges mer utrymme för varje barn. Vi kommer att ha en språkutvecklande miljö på förskolan där det finns siffror, penna och papper, böcker samt bildstöd och TAKK uppsatt på väggarna.
Barnen ska ges möjlighet att jobba i grupp, diskutera och argumentera runt olika problemlösningar.

Barnen ska erbjudas lässtunder varje vecka. Förskolans böcker finns tillgängliga för barnen och vi har även ett kapprumsbibliotek där vårdnadshavare kan låna hem böcker. Vi kommer att använda oss av böcker, flanosagor samt appen Ugglo. 

Tidsplanen för detta är hela läsåret.

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget diskuterar enskilda och gemensamma reflektioner för att se om målen uppnåtts och hur vi ska arbeta vidare. Reflektioner skrivs enskilt av personal varje måndag. Analysen görs gemensamt en gång i månaden. 

Arbetslaget ansvara för detta.

Uppföljning

Vi följer upp planeringen varje måndag. En större utvärdering av terminen görs i December 2020 och för hela läsåret Juni 2021.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: