👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Romani - Romsk historia

Skapad 2020-08-17 14:09 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 9 Modersmål
Den mörka romska historien under nutiden...

Innehåll

Tema: Historia

 

Introduktion: Den mörka romska historien under nutiden

 

Lärandemål: 

 • Du har kunskap om den mörka romska tiden under nutiden.
 • Du känner till något om den mörka långa natten. 
 • Du har kunskap om övergripande romsk historia 

 

Arbetssätt: 

 • Vi tittar på kortare filmer om temat, diskuterar och resonerar kring detta. 
 • Vi använder böcker som har skrivits.
 • Vi har genomgångar på tavlan.

 • Avslutar arbetet med ett skriftligt prov.

 

Bedömning

 • Du är aktiv under lektionstid.
 • Du visar att du har kunskap om den mörka romska historien under nutiden
 • Du kan förklara ord och begrepp och förstår betydelsen av dem. 

 

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med denna tema i fyra veckor. 

 

Vecka 3 Introduktion av temat. Gemensam genomgång
Vecka 4 Tittar på böcker och eget arbete med temat
Vecka 5  Sammanfattning
Vecka 6  Skriftligt prov 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 7-9 (modersmål)

Nicå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt. Du resonerar kring texternas tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett väl fungerande sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett mycket väl fungerande och effektivt sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Du tillämpar till en viss del grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina ord och begrepp är ämnesrelaterade. Dina beskrivningar och berättarstruktur är enkla och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina beskrivningar och berättarstruktur är utvecklade och välanpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför meningar och enkla texter mellan modersmålet och svenska. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och mycket god språklig variation. Du tillämpar på ett effektivt sätt grammatiska och stavningsregler. Dina beskrivningar och berättarstruktur är väl utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför olika slags texter mellan modersmålet och svenska. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Tala
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett enkelt sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt. Dina muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt. Dina muntliga redogörelser är utvecklade och följer en viss struktur (har relativt välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns relativt god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas. Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och följer en viss struktur (har välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Berättande texter och sakprosatexter
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har viss kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms och vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har mycket bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Språkbruk
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstilar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren. Du känner till och förstår till en viss del bildspråk och vissa idiomatiska uttryck.
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa huvudsakligen i rätt sammanhang.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår mycket väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa effektivt i rätt sammanhang.
Ny aspekt
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.