Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el åk 5 ht 2020

Skapad 2020-08-17 14:15 i Allerums skola Helsingborg
Planering utifrån NTA "Kretsar kring el" och teknik uppdraget "Framtidens ljus". Området avlutas med teknik uppdraget där eleverna skapar en promotionsfilm för sitt klädesplagg.
Grundskola 5 – 6 Fysik Teknik
Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just av er?

Innehåll

 

Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen idag, eller som man ibland tvingas göra när det blir strömavbrott. Du kommer även att undersöka hur en ficklampa fungerar, vad det är som får lampan att lysa, varför den ibland inte lyser, hur olika sorts lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Slutligen kommer du att få använda dina kunskaper och blicka framåt mot framtiden genom att skapa framtidens smarta klädesplagg.

 

Målet med undervisningen är att...

...använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning till frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

...genomföra systematiska undersökningar i fysik

...använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället

...identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

...värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

...analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

 Vi kommer att...

...samtala om hur energianvändningen ser olika ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta
...praktiskt undersöka och testa olika kretsar. Hur olika ledningar, lampor och batterier påverkar
...undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dessa
...läsa om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar, vetenskapliga upptäckter betytt för människors levnadsvillkor.
...läsa om och diskuterar ljuskällors utveckling genom historien samt var vi är idag
...skapa framtidens klädesplagg med elektriska funktioner
...marknadsföra klädesplaggen med en film 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • ...planerar och genomför systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar

 • ...jämför egna och andras undersökningsresultat och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras

 • ....dokumenterar dina underökningar i text och bild

 • ...använder begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets m.m.

 • ...beskriver hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungerar
 • ...resonerar om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid

 • ...resonerar kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö

 • ...använder dina kunskaper om elektricitet i skapandet av klädesplaggen
 • ...du diskuterar miljö, människor och samhället påverkan av ditt klädesplagg
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Tk
Kretsar kring el

Fysik

Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
 • Tk  E 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
 • Tk  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
jämför sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
jämför sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Jämför sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera underökningar i text och bild
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beskriva principen för den elektriska kretsen glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, resistans, ledare, isolator, seriekoppling, parallellkoppling, sluten krets och öppen krets
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Resonera om hur elektrisk ström rör sig i en krets och om hur ledningsförmågan varierar hos olika material
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Resonerar genom enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Resonerar genom utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Resonerar genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus, kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Samtala om och diskutera frågor som rör elektricitet och dess betydelse för människan, naturen och samhället
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Teknik

Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar
Resonera om hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö
 • Tk  E 6
 • Tk  C 6
 • Tk  A 6
Bedömningsunderlag saknas/eleven har ännu inte visat förmåga inom denna aspekt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: