👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Runt i naturen

Skapad 2020-08-17 19:04 i Sandlyckeskolan Båstad
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Under läsåret följer vi naturen genom våra årstider. I vårt arbetsområde lär vi oss mer om djur och växter i vår natur och undersöker hur det som lever i naturen anpassar sig till årstiderna och omgivningen. Vi lär oss också ord och begrepp som vi behöver för att kunna resonera om vad som händer i naturen.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Några exempel på djurs och växters livscykler.

Vilka djur och växter finns i vår närmiljö?

Vilka är våra årstider och vad händer i naturen under de olika årstiderna?

 Hur anpassar sig djur och växter till våra olika årstider?

Hur kan djuren och växterna sorteras, grupperas och artbestämmas? 

Vad är en näringskedja? 

Vem var Carl von Linné ?

Hur har författare och konstnärer inspirerats av naturen i sitt skapande?

Metoder för att genomföra och dokumentera fältstudier, observationer och undersökningar i naturen.

Ord och begrepp, exempelvis: årstid,  livscykel, näringskedja, botanik,  zoologi, rovdjur, växtätare, allätare, ryggradsdjur, groddjur, däggdjur, kräldjur, fåglar, art, fotosyntes, klorofyll, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, lövträd, barrträd

 

Hur gör vi/Undervisning?

Du kommer att få:

läsa berättelser och faktatexter om djur och växter och undersöka hur tillhörande bilder kan hjälpa till för att lära oss mer

titta på och resonera kring filmer som handlar om naturen

plocka ut och använda nyckelord från texter vi läser och filmer vi ser

sammanfatta våra kunskaper i tankekarta/sexfältare som sedan används för att skriva faktameningar/faktatexter om djur och växter

observera, sortera, gruppera och artbestämma djur och växter i vår närmiljö

planera, genomföra och dokumentera undersökningar/experiment som handlar om naturen utifrån begreppen fråga, hypotes, resultat och slutsats

följa upp dina undersökningar/experiment genom att göra jämförelser mellan dina och andras resultat

skapa bilder/modeller som förklarar och beskriver det vi lär oss om naturen

lära dig betydelsefulla ord och begrepp för att kunna resonera om naturen

 

Hur ser vi att du har lärt dig/Bedömning?

Du dokumenterar ditt arbete genom att skriva faktameningar/faktatexter, rita/skapa och fotografera. Du deltar aktivt i olika diskussioner, experiment och undersökningar.

I ditt arbete använder du ord och begrepp som är betydelsefulla för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3