Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och funktioner åk 9 Rinkebyskolan

Skapad 2020-08-18 09:30 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
Begreppet funktion beskriver samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. Man kan läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. Man kan rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". Vi kommer att träna vidare på talföljder och mönster.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, bland annat: koordinatsystem, storhet, x-axel, y-axel, graf, origo, formel, koordinat, proportionell, linjära samband och konstant.
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

 • Proportionalitet och samband.
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar
 • rita koordinatsystem
 • ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • att talka dagram och grafer
 • att räkna med olika slags av proportionella samband

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

 • Genomgångar på tavlan.
 • Eget arbete.
 • Problemlösning
 • Förklara på olika sätt
 • Använda egna animeringar i Geogebra och resurser i Smartboard.
 • Konkretisera innehåll genom att knyta ämnet till vardagsnära erfarenheter

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

 • Gemensamma genomgångar
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning i grupp/redovisning
 • Gruppdiskussioner
 • Prov/läxor/självbedömning

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

 • Prov
 • Visa sin kunskap genom delaktighet vid paneldiskussioner och genomgångar

Uppgifter

Matriser

Kunskapskrav från Lgr11

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har inte visat att du förstår och kan använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du har inte visat att du kan lösa olika typer av problem.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation/R
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang
För och följer matematiska resonemang samt värderar valda strategier och metoder.
Du har inte visat att du kan föra ett matematiskt resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: