Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det fantasifulla Jaget

Skapad 2020-08-18 11:24 i Strandvallens förskola Halmstad
Förskola
Vi vill genom olika uttrycksformer ge barnen möjlighet att lära känna sig själva och sin omvärld.

Innehåll

Det fantasifulla jaget

Varför?

De utvecklingsområden som vi har fått syn på i vårt arbete är:

· Förbättra, planera och utveckla lärtillfällen utomhus.

· Utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor

· Skapa fler möjligheter till att öka kommunikationen med föräldrarna

 

De åtgärder/verktyg i verksamheten vi behöver ta med till nästa års arbete, så att vi förbättrar förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan är:

· Arbeta med Läslyftet, de språkliga och matematiska målbilderna

Plan mot diskriminering

· Fortsatt fördjupat arbete med TSS och AKK

· Använda oss mer av vår utemiljö/närmiljö, samt fördela oss bättre 

 

Syfte/Mål

Vårt syfte är att ge barnen möjlighet att väcka sin nyfikenhet för det livslånga lärandet

För barnen

· Barnen ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp

· Barnen ska få möjlighet att stärka, stödja och utmana sina förmågor med fokus på språkutveckling och kommunikation

För pedagogerna

· Vi vill utveckla ett tillåtande och öppet klimat där vi utgår från det positiva och ser barnen som kompetenta

· Vi vill utveckla vårt förhållningssätt på gården, bli mer aktiva i barnens lek samt ha planerade, lärarledda aktiviteter utomhus

· Vi vill skapa undervisningssituationer samt lärtillfällen som utvecklar barnens förståelse för språkutveckling och kommunikation

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyanserat talspråk, TSS, AKK, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika uttrycksformer, såsom bild, rörelse och sång, inom språk, matematik och naturvetenskap

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska och sitt modersmål om barnet har ett annat modersmål än svenska 

Prioriterade mål utifrån Barns delaktighet och inflytande 2:3

Vi på Strandvallen ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Prioriterade mål utifrån Förskola och hem 2:4

Vi på Strandvallen ska föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal

Vi på Strandvallen ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande

Planera och genomföra

- Arbeta med vårt förhållningssätt gentemot kollegor, barn samt vårdnadshavare

- Arbeta med flera språk i barngruppen, genom både TSS, AKK och verbalt språk

- Arbeta med olika estetiska uttrycksformer

- Ha ett gemensamt föräldramöte

- Arbeta i mindre grupper

- Arbeta med digitala verktyg så som appar

- Kontinuerligt utvärdera och förändra lärmiljön

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Hur?

- Dokumentation tillsammans med barnen i Unikum samt annan pedagogisk dokumentation

- Reflektionsprotokoll för varje avdelning som tas med till gemensamt möte för SKA

När?

- Kontinuerligt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: